לוגו בית המעשר
|

תרומות ומעשרות בשמן זית

ט"ו שבט התשע"ב | 08/02/2012

שלום ””
אדם שהפריש תרומות ומעשרות משמן זית””האם הוא נותן בפועל את התרומה לכהן””היות והתרומה עומדת לשריפה והכהן יכול להדליק בשמן נרות?

הלכה למעשה יש ליתן את שמן התרומה לכהן ויש ליתנו כדין אחד מארבעים עין יפה, אחד מחמישים עין בינונית ואחד משישים עין רעה. ולמעשה אין לחוש לתקלה כיון שכל הכהנים מקפידים שלא לאכול תרומה בזה”ז. וכ”פ הרמ”א בסי‘ של”א סעי‘ יט. וכ”ה להדיא במהרי”ט בח”א שאלה פה ועוד.
הכהן מקבל את השמן ומציין עליו סימני זיהוי ככל האפשר שלא ייכשלו בני ביתו, ואז יכול להשתמש להדלקה לשבת, לנר חנוכה ועוד. וליו”ט אסור להדליק בתוך יו”ט שאין שורפים קדשים ביו”ט. ואם מדליק קודם כניסת יום טוב יש המתירים, ודעתם נראית להלכה.