לוגו בית המעשר
|

מושגי יסוד

לארץ ישראל ולעם ישראל קשר עמוק וארוך החל מתקופת האבות, כיבוש הארץ. גלות בבל, שיבת ציון בכיבוש עזרא, ועד ימינו שאנו רואים בעיננו את קיבוץ נדחינו מארבע קצוות תבל אל ארצנו הקדושה. אולם לארץ ישראל נתאווה כבר משה וכפי שלימדונו רבותינו, על מנת לזכות ולקיים את המצוות התלויות בארץ ישראל. וזכינו אנו יושבי ציון להתיישב בה, ולהתחייב במצוותיה.

מצוות התלויות בארץ, רבים ומגוונים. אולם דא עקא, חסרה לנו “גירסא דינקותא” ועל כן הם נראים לנו כקשים ומסובכים, כיון שאיננו רגילים בהם. אך ברוך השם זכה עם ישראל ורבים הם הספרים המבארים את המצוות הללו כדי להביאם לפני כל אחד כשולחן ערוך למען ידע את הדרך שילך בה.

במדור זה נביא לפני הקורא, את עיקר דיני מצוות הארץ. את תמצית ההלכות. ואת ההנהגות הלכה למעשה שהוא צריך ואמור לדעת. אמנם הדברים מתומצתים מאד, אך הם בעיקר מושגי יסוד הלכה למעשה. ובוודאי שהרוצה להרחיב את הידיעות יוכל לעשות זאת באמצעות אלפי המאמרים המובאים ומצוטטים באריכות באתר.