לוגו בית המעשר
|

תוצרת הגדלה על מצעים מנותקים

כ"ח ניסן התשס"ט | 22/04/2009

האם חייבים להפריש תרומות ומעשרות מתוצרת הגדלה על מצעים מנותקים בתוך חממות ובתי גידול?

לגבי הגדל במצע מנותק יעי” נא כת”ר באריכות מה שכתבתי בספרי בשו”ת חלקת השדה חלק א הל” שביעית קונטרס עציצים. ובספרי שביתת השדה על הלכות שביעית בפרק שמיני. ובקיצורם של דברים ההלכה מתבססת על הירושלמי עמ”ס ערלה פ”א סוף הל” ב. והכרעת הפאת השולחן שכיון ששמיטה בזה”ז דרבנן סד”ר לקולא, וממילא הגדל בבית ואפילו בתוך הקרקע אין נוהג בו דיני שביעית. וכ”ד הערוה”ש ועוד. ומאידך יש שהחמירו בספק זה ראה תוס” הרי”ד עמ”ס מעשרות דכ”ו ובחזו”א (כב,א). ומ”מ בעציץ שאינו נקוב ובתוך בית הכרעת האחרונים שאין בזה קדושת שביעית. אלא שאם נאמר שהדיון הוא ע הפסוקים בלבד ממילא אין נ”מ איזה סוג בית מדובר ואפילו אם זה חממה שרגילים לגדל בה [וכן הכרעת מרן הגרשז”א זצ”ל. מרן הגרע”י שליט”א, מו”ר הגר”ש עמאר שליט”א ועוד]. אולם אם נאמר שהמיעוט הוא מסברא שבית זה רועץ לצמחים אם כן חממה שלעיתים היא מיטיבה, לכאורה יש מקום להחמיר, ודנתי בזה בכל המקורות דלעיל. מ”מ הלכה למעשה לצאת ידי כולם אנו מבצעים מכירת המצע המנותק לגוי ומלאכות דאורייתא נעשות ע”י גוי, ובכה”ג לכו”ע אין קדו”ש ביבולים אלו [זו הצעתו של מרן הגריש”א שליט”א].