לוגו בית המעשר
|

שאלת כמה מוצ

י"ב תשרי התשע"ד | 16/09/2013

שלום וברכה
אנו כמה מוצ”ים ראינו שהרב סובר שאילת זה חו”ל גמורה.
אך לדעתינו נראה שיש כאן דבר שהרב לא התייחס אליו בספריו.
כי הרי יש פסוקים מפורשים שבאילת ישבו יהודים בזמן מלכי יהודה וישראל.דברי הימים ב,פרק ח ופרק כו. וכן בשמלכים,א,פרק ט,טו.
להגיד שעולי מצרים זה רק מה שכבש יהושע,זה דבר שלכאורה אין לו מקור,אחרי המחילה.כדי לפטור צריך ראיה.
פשוט בכל הפוסקים שכל בית ראשון זה זמן של עולי מצרים,וזמן בית שני זה זמן של עולי בבל.ראו למשל בתבואות הארץ עמוד כ,שכך סובר לגבי דין עולי מצרים.
נשמח לתגובת הרב

אכן יש פסוק ושתי את גבולך בפרשת משפטים, ואכן שלמה המלך הגיע לאילת, אולם הפסוק מדבר על העתיד ולימות המשיח וכלשון המדרש שמות פרשת משפטים פרק כג סימן לא, שפסוק זה נאמר על העתיד, לימות המשיח, וכן הוא בפסיקתא זוטרתא (לקח טוב) על פרשת משפטים שם, וז”ל: ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלשתים וממדבר עד הנהר. זה נהר פרת, וכה”א עד הנהר הגדול נהר פרת (בראשית טו יח), כל ארץ החתים עד הים הגדול מבוא השמש יהיה גבולכם (יהושע א ד), זה הפסוק עתיד להיות לימות המשיח, שנא‘ וירד מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ (תהלים עב ח), לפי שלא מצינו גבול ארץ ישראל ממדבר עד הנהר, ולא מים סוף עד ים פלשתים, אלא ודאי לעתיד לבא. עכ”ל.
ועוד ביארתי ששלמה המלך לא כבש כלל אלא קיבל המקום במתנה מאחת מנשותיו, וכמבואר באחד מבעלי התוספות, ואמנם אחרים ס”ל שזה כיבוש, מכל מקום איננו אלא למס, ואין זה כיבוש לענין מצוות הארץ ודני בזה ובכל המקורות שכתבתם בשאלתכם, בספרי “גבולות השדה” בחלק העוסק בפאת דרום בעמ‘ קלה, יעוי”ש.