לוגו בית המעשר
|

סימני נבירה בפלפל בעודו מחובר

פלפלים אורגניים מיובאים מארץ ישראל

כ"ד שבט התשפ"ב | 26/01/2022

בשבועות האחרונות ראיתי פלפלים אורגניים מובאים מארץ ישראל ונמכרים בחנויות בנוא יארק ואיני יודע אם יש להחשיבם ספק ספיחי שמיטה או ודאי ספיחים?

א) הרבה באים מהערבה ולא נודע אם הם מערבה צפונית או אמצעית או דרומית. וכנראה למטה מקו 30 הסכימו הפוסקים להחשיבם לחו״ל אבל איני יודע אם יתר הערבה נחשב לודאי קדושת שביעית או ספק שביעית.

ב) כיון שבתחילת שנת השביעית מספקים בפירות ששית עד אמצע מרחשון או תחילת כסלו כפי המשוער, אם יש לשער עוד איזה שבועות להמובא לחו״ל? (איני יודע אם מביאים בספינה או באוירון)

ג) אם יש עוד ספק דאולי יבול נכרי הוא ובפרט בבא מי-הודה ושומרון?

ד) מה הדין בספק ספיקא בספיחי שביעית בכה״ג?

דרישת שלו׳ בעבודתכם הקדושה הנצרך בין ליושבי אה״ק בין לדיירי חו״ל

. הערבה, בפועל מחולקת לשלושה, הצפונית, הדרומית והמזרחית,

הערבה צפונית – נחלקו בה הפוסקים ויש רבים שמחשיבים אותה כארץ ישראל, וכן אני העני סובר בספרי גבולות השדה שזה מארץ ישראל בוודאי.

הערבה הדרומית – אני הקטן סובר מפארן ומטה, ויש אחרים הסוברים מיהל ומטה. [ענין המעלה ה 30 גם אם סוברים שזה רלוונטי גם לגבולות, אין המדובר בדיוק בקו ה 30 שאין לו משמעות, אלא גם מעט מעליו עדיין הוא 30, וכמו שמוכח מן הצפון שהרמב”ם קורא 35 ובפועל מציין את הנקודה ב – 35.10]. למעשה, באזור זה של הערבה הדרומית רבו הפוסקים שאין בזה קדושת ארץ ישראל, הגם שיש מן המיעוט שכתבו שעד עקבה שבירדן עדיין זה ארץ ישראל, אולם למעשה אין המנהג כדעתם.

הערבה המזרחית – היא הערבה בחלק המזרחי לנחל הערבה, ונמצא בצידו הדרומי והמזרחי של ים המלח, ודינו כחו”ל ממש, וכן כתב מן הראשונים רבינו המהר”י קרא [חבירו של הרשב”ם ז”ל] שדרום ים המלח [ובוודאי המזרחית לו] הוא ארץ העמים. וכ”כ הגר”א ועוד. וכן ציירו כמעט כל הפוסקים שארץ ישראל נמצא מהפינה המערבית של לשון ים המלח, ולכן כך העיקר לדינא, הגם שמפורסם ממרן הגריש”א זצ”ל שהסתפק בזה, אולם לענ”ד לאחר שמצאנו לחד מן קמאי שכתב להדיא לא כך, כן העיקר להלכה וכדעת רוב הפוסקים.

למעשה כל המיובא מן הערבה כמעט יש בו מחלוקות בפועל, כאשר לדידן, המגיע מן המזרחי ודאי חו”ל, וכן מפארן מטה ודאי חו”ל, ובשאר חלקי הערבה [הצפונית] הגם שלדידי נכבש על ידי עולי בבל וזה בכלל ארץ ישראל, עדיין יש לזכור את הדיעות החולקות בזה.

  1. למיטב ידיעתי לא קיים ייצוא של פלפלים מן הנכרי לחו”ל.
  2. הגם שקדושת שביעית מתחילה מיד בתחילת שמיטה בפלפלים, מכל מקום עדיין מותר באכילה. אולם איסור ספיחים [שגם אסור באכילה] מתחיל בשבוע השני של חודש טבת, ועל זה יש להוסיף את זמן ההובלה, אלא שבפלפל כ 90% זה הובלה אווירית במטוסים, והזמן הוא קצר ביותר.
  3. גם כאשר הגיע זמן ספיחין, עדיין הרבה קוטפים מהפלפל שנזרע קודם שמיטה וממשיך לתת, ונוסף ספק זה גם על שאר ספיקות הנז’ מהערבה, וברור שכל הספק הוא בגזירה דרבנן של ספיחים, וקיי”ל בזה שבספיחין ספיקא לקולא. וביארתי הדין בכמה מקומות בספרי שביתת השדה [כגון דברי המראה”פ על ירושלמי בערלה פ”א ה”ב. וכן לגבי ספיחין בבהמה ועוד], ובוודאי בכה”ג שיש כמה ספיקות.

בברכה, שניאור ז. רווח