לוגו בית המעשר
|

פירות האילן שחנטו בין ר”ה תשס”ט לט”ו בשבט

ד' סיון התשס"ט | 27/05/2009

פירות האילן שחנטו בין ר”ה תשס”ט לט”ו בשבט, מה דינם לגבי קדושת שביעית?

השלב הקובע לשביעית בפירות האילן הוא החנטה (דהיינו שהביאו שליש בישולם). והתאריך הקובע הוא מר”ה של שביעית עד ר”ה של שמינית ולכן כיון שחנטו לאחר ר”ה של שמינית אינם קדושים בקדו”ש דדינם כפירות כשמינית. וממילא צריך שיפריש תרו”מ אלא דיאמר בלשון תנאי דאם צריך מעשר שני וכו” ואם צריך מעשר עני וכו” כיון דאם חנט בין ר”ה לט”ו בשבט יש מחלוקת הפוסקים בזה (שביתת השדה פ” יט סעיף ב).