לוגו בית המעשר
|

ערלה לחלוקה

ז' תשרי התשע"ד | 11/09/2013

שלום ,אני הקטן מו”צ.
רציתי לשאול בדבר אדם מבוגר שרוצה לפני חג הסוכות ,לחלק
לאנשים פירות שונים של ערלה ,כדי שיתלו את זה כנוי בסוכתם.
הריטב”א בסוכה לא: ד”ה והאמר-לא חשיב אסור באיסורי הנאה אלא כשנהנה מגופו וובגופו של איסור.אבל כל שאין ההנאה מגופו,אלא שגורם לו הנאה ,אינה הנאה מן האיסור.ולאורה ה”ה כאן.וראיה מבכורות דף נה ,ששלקו אישה כדי ללמוד את מספר האיברים.
ונראה שעל הריטב”א ,נסמך הר צבי,יו”ד רעח.ולכן נקל.
אך מאידך הרמב”ם כתב דין פירות הערלה שישרפו![מאכלות אסורות,טז,כז.] ,וכיצד נתיר לחלקם??
אך נראה שהסיבה שצריך לשרפם זה כדי שלא יבואו לתקלה,
ותקלה זה עד זמן של 21 יום,וכ”כ מהרם שיק ,או”ח רח ,
ולכן ניתן להקל אם לא יעברו 21 יום.
נשמח לדעת את דעת הרב

כבר דנו בזה האחרונים, ראה בשו”ת נטיעה של שמחה [להגרי”ד הלוי במברגר, סי‘ ע‘], שכתב טעם לאסור בחו”ל, דאע”ג דמצוות לאו ליהנות ניתנו, מ”מ לדעת הרז”ה במילי דרבנן לא אמרינן הכי, ולדידם [יושבי חו”ל] יו”ט האחרון מדרבנן הוא. ועוד הוסיף טעם לאסור אף בא”י, דאף דמצוות לאו להנות ניתנו, היכא דישנה הנאת הגוף שאני, וכדמוכח מסוגיא דהנודר מן המעיין דאסור לטבול בו אף טבילת מצוה, וה”נ הכא ישנה הנאת הגוף והרחבת הדעת לאדם מנויי הסוכה. וכ”כ בקובץ התורה והארץ {ח”ה עמ‘ ר‘ ואילך}, גם משום הנאה דמשתרשי ליה ועוד עי”ש. ומ”מ העלה שם דהנמצא בסוכה שיש בה נויי סוכה דערלה, יכול להסתכל בהם. ומאידך בשו”ת שבט הקהתי {ח”ג סי‘ קצ”ו} העלה להתיר, משום דמצוות לאו להנות ניתנו, ובלבד שלולי כן לא היה תולה דבר אחר עי”ש.