לוגו בית המעשר
|

עץ רימון שלא נותן פרי

י"ח סיון התשע"ג | 27/05/2013

יש לי בחצר הבית עץ רימון בן 8 שנים. במהלך השנים הראשונות שלו לא נתן פירות ואף פרחים בקושי הצמיח ומה שצמח -נפל. בשנה שעברה נתן כששה פירות, וכן לפני שנתיים, בשנה הנוכחית לא נותן שום פרי. מה הדין לגבי איסור עקירה של עץ כזה?

עקירת עץ פרי הוא מהדברים החמורים, ועד כדי כך נהגו הפוסקים שכאשר רצו להתיר עקירה להושיב כעין בית דין של שלשה כדי להתירו. מעיקר הדין עץ שלא נותן פירות וההשקעה בו מרובה מאשר מעט הפירות שהוא נותן מותר לעוקרו. יש לדעת את הסיבה שהוא לא נותן ואם אפשר לתקנו בקלות היה מן הראוי. אם לאו ויש צורך נוסף לעקירה, רצוי ליטלו עם גושו באופן שלא ימנה לו שנות ערלה מחדש, ולהעבירו למקום אחר שאיננו מפריע, או על כל פנים כך יסכם עם המוציא, ובזה יש יותר להקל, ורצוי לחוש לדעת הלומדים בדברי החיד”א שגם בכה”ג לעשותו ע”י נכרי.