לוגו בית המעשר
|

ספק עורלה מגוי מרמת הגולן

כ"ה תמוז התשע"ח | 08/07/2018

אדם קנה פירות מגוי האם נאמן הגוי על הערלה? מדובר בצפון רמת הגולן מגדל שאמס האם דינו כארץ ישראל?

ספק ערלה ברמת הגולן שהוא עבר הירדן קל יותר גם אצל יהודי קל וחומר אצל גוי. וכמבואר בארוכה בספר עץ השדה  ובנכרי קיי”ל דכל פריש מרובא פריש אפילו בארץ ישראל.