לוגו בית המעשר
|

מעשר ראשון

ל' שבט התשפ"א | 12/02/2021

שלום לרב שליט”א.
ידוע לי סדר הפרשת תרומות ומעשרות.
לצערי, הייתה לי טעות קריטית בשיקול דעת ואפרט. הייתי מקבל כמות של פירות וירקות מקרוב משפחה.מדובר על טבל ודאי. חשבתי לעצמי שאם אתן מעשר ראשון בדיוק 10% אז הכמות תהיה קטנה יחסית לתת ללוי ולא נעים לתת לו כמות קטנה ולכן מה שעשיתי נתתי יותר במעשר ראשון מתוך כוונה לתת כמות יותר מכובדת ללוי ולא כמות קטנה. לצורך הדוגמא אם היה לי קילו אפרסקים במקום לתת 100 גרם מעשר ראשון נתתי 200 גרם ומתוך ה200 גרם נתתי 20 גרם תרומת מעשר. כמובן שהתברר לי שזה לא תקין שהרי מי שמרבה במעשרות פירותיו מתוקנים ומעשרותיו מקולקלים.
מבירור שעשיתי מובא בירושלמי דמאי (פ”ה ה”ב) שבמקרה שהמפריש יודע שצריך לתת רק עשירית אלא שנותן יותר בגלל סיבה שאין לו פירות בכמות קטנה יותר (כגון שמפריש תאנים או תמרים גדולים) אין כאן אלא חלק מעשר ראשון וחלק חולין (לא טבל) וכבר עמד על כך באפיקי ים (סי’ יב). יוצא מכך  שהמעשר מקולקל רק אם התכוונתי שהכל מעשר ראשון,אבל בצורה שחשבתי שרק 100 גרם יהיו מעשר ראשון והשאר סתם מתנה יתכן שהמעשר ראשון לא מקולקל.
האם בדיעבד גדול אפשר לסמוך על הסברה שכתבתי?

שלום וברכה

ראשית יש לידע שעל מנת שהמעשר ייחשב מתוקן מחמת התרומ”ע הגדולה שהוצאת, צריך לומר שיש ברירה [בזה”ז שתרו”מ דרבנן] שאז נאמר שתרומת המעשר הוא נלקח מחלק העשירית שהוא מעשר ראשון. אבל בלא”ה אם אין ברירה א”כ יתכן שלקחת את כל ה10% של תרומת מעשר לא מחלק המעשר ראשון אלא מהתוספת. ולא תיקנת כלל.

אולם בפועל גם אם יש ברירה, עדיין לפניך שתי בעיות גדולות:

א. בפועל לא נתת רק ללוי תוספת, אלא גם נתת לפי הכמות הגדולה גם את התרומת מעשר. ואם כן מעשיך הוכיחו שחשבת שבגלל רצונך הטוב, אתה נותן יותר למעשר ראשון, אם כן, כן התכוונת שהכל יהיה מעשר ראשון ולכן נתת תרומת מעשר יותר, וכאן אם כן הבעיה, שחלק התוספת לא מתוקן למעשר ראשון.

ב. בכל מצב גם אם הכוונה הייתה רק לעשירית ממש, והשאר מתנה אולם כללת את זה עם המעשר ראשון, ואם כן מעשרותיך מקולקלים כיון שלא הפרשת מהם המעשר הנוסף [שני או עני] על החלק הנוסף. וזה חלק מהקלקול של ‘מרבה במעשרות’ והלוי אכל פירות הטבולים למעשר שני [מעורב עם חולין].

ולעולם צריך לדעת שכל שינוי בתרומות ומעשרות צריך הרבה יישוב הדעת לגביו.