לוגו בית המעשר
|

מעשר לימונים

כ"ג טבת התשע"ב | 18/01/2012

לימונים טבל ודאי שנקטפו עכשיו”” האם צריכים מע”ש ו””או עני. ובא צריך מעשר עני”” האם צריך ליתן לעניים או דהוא ספק?

לימון הוא “עץ” ובפירות האילן “ראש השנה” שמתחלף שנת המעשר הוא ט”ו בשבט. ולכן בכל פרות האילן שיחנטו [=יגיעו לשליש] לאחר טו בשבט, יהיו חייבים במעשר שני. מאידך אתרוג דינו שונה, שהולך בו אחר לקיטה כירקות, אך ראש השנה שלו כשל שאר הפרות והוא “טו בשבט”. ולגבי לימון נחלקו הפוסקים יש אומרים שדינו ככל פרות האילן, וי”א שדינו כאתרוג, ויש שחששו לשניהם מספק. אך בכל אופן בנדון שאלתך כאשר אנו עדיין קודם טו בשבט, בוודאי שזה מעשר עני מן הדין ולא ספיקות ואתה חייב לתת לעניים כדת וכדין.