לוגו בית המעשר
|

מעשרות בחברת תלמה

כ"ח ניסן התשפ"א | 10/04/2021

שמעתי שכל חברת תלמה ואסם שייכות לחברת יוניליוור שהיא בבעלות גוים.
וא”כ יש בעיה במעשרות הפירות וירקות משום שאין שליחות לגוי
יש הטוענים שיש להם אפוטרופוס ועפ”ז יש אפשרות לעשר
האם אפשר לסמוך על כך לכתחילה או יש לעשר בבית הכל?

גם בתוצרת של גוי, יש כמה פתרונות חוץ משליחות. וכיודע לועדי הכשרות שעסוקים בתחום זה, שפועלים מידי יום ביומו ממול נכרים כיצד לעשות נכון על פי ההלכה, וברור שאם יש בעיה כזו בחברות הנ”ל שזה נעשה כדת וכדין.
ועוד שלענ”ד ‘מאמין על ידו’ הוא פתרון גדול לנכרי, וכך מעידים חכמי ירושלים שכך נהגו בזמנם וכעדות הגרצ”פ פראנק, ומעדני ארץ ועוד [תרומות פ”ד ה”א אות א ד”ה ומיהו].
ועוד כתבנו בזה בתבואת השדה הלכות חלה, ובקצירת השדה כרך שני פרק יד.