לוגו בית המעשר
|

כמה שאלות

כ"א אדר התשע"ז | 19/03/2017

1. רבים שואלים בקשר לאכילת הבורגול
מה הדין למעשה?
ואם אפשר לדעת דרך בישול הבורגול המיובא לארץ
א. אם נעשה הבישול לגמרי או רק כמב”ד?
ב. אם נעשה ע”י קיטור, חשמל, גז?
2. לנוהגים לאכול אורז אם יש שינויים השנה באורז הגולמי שמגיע מחו”ל, הברקת האורז, או משתמשים בהנדסה גנטית עם מוצרים של דגן {אם יש חששות כאלו}.

3. המצות המיוצרות משיבולת שועל {מה שנקרא כיום בפי העם} כבר ערערו ע”ז שאינו כלל מין דגן וא”כ אין יוצאים בזה יד”ח בפסח?

לשאלתך הראשונה: ההיתר העיקרי כאן – שלאר הבישול הוא עובר ייבוש לחלוטין וגריסה, והוא כבר איננו ראוי אלא בבישול מחדש, ובכה”גכתבו הפוסקים להתיר שאין לחוש לבישול הראשון של הגוי.
לשאלתך השניה: הנדסה גנטית אין חשש, כי אם המוצר בסופו של דבר לא מחמיץ [שהרי אין שם גלוטן וכו’], אז מה נפ”מ לך מגנים ששמו ברמת זמן ההכנה של זרעי האורז.
מבחינת תוספות, קיימות תוספת ויטמינים [בפרט בארה”ב] וחלקם חמץ גמור.
למעשה כל שימוש באורז בפסח חייב להיות מלווה בתעודת כשרות לפסח, לאחר שבדקו היטב שאין תוספים – אפשר לידע זאת באמצעות בדיקות מעבדה פשוטה.
לשאלתך השלישית: אמנם יש שערערו על כך, אולם אף אם ערערו אז מה בכך? מי אמר שהערעור נכון, ואם הוא נכון לדידם, האם בכח זה לשנות מנהג אבותינו מדורי דורות, וכבר הורו רבותינו שלמעשה אין לחוש לזה לא לקולא ולא לחומרא.
ואצטט לך ממש”כ בספר תבואת השדה הנד”מ על הל’ חלה בריש פרק ג: על השיבולת שועל וזיהויו רבו הדעות בפוסקים, יש האומרים שהוא הקוואק”ר המצוי בימינו, ונקרא בפי הכל שיבולת שועל, ויש אומרים ששיבולת שועל אינו אלא השעורה הדו טורית, ומקורם מדברי רבינו נתן אב הישיבה על כלאים בפרק א, שביאר שמותר לזרוע את השעורה ושיבולת שועל יחד, ואין בזה משום כלאים, יעוי”ש. ובשו”ת תפארת יוסף הנז’ כתב והרבה להוכיח שאכן כך העיקר, ושעורה זו היא הנקראת שבולת שועל ולא הקוואקר. ובאמת שלמרות ההוכחות והטענות, הלכה למעשה נהגו להורות רוב חכמי הדור על פי הראשונים שסוברים ששבולת שועל מזוהה כאווינ”א, שזה השם המדעי של המצוי בינינו [ראה רבינו גרשום (מנחות, ע ע”ב) מתרגם “תעלא” ל”אבנה”. ובפירוש רש”י (פסחים, לה ע”א): “שיבולת שועל – אביינ”א, שיבולת שלה עשוי כזנב שועל”. ובערוך בערך “שבל” גם כתב בפירושו השני “וינ”ה העשויה כזנב שועל”. וכן ביאר המאירי (פסחים, שם): “שהמינים שעיסתם באה לידי חימוץ הם חמשת המינין, שהם: חטין ושעורים וכוסמין ושבולת שועל הנקראת בלשון לעז אבינ”א, ושיפון הנקרא בלשון לעז שיגי”ל וכו”‘. וכך כתב גם הרע”ב (עמ”ס כלאים פ”א מ”א): “שעורים מדבריים, ובלע”ז אוינ”א”. וראה גם בפיה”מ עמ”ס כלאים שם לפי פי’ הגר”י קאפח זצ”ל]. וכך מורים חכמי דורינו לגבי פסח, כולל ההיתר לכתחילה לעשות מצת מצוה משבולת שועל כדי לצאת בה ידי חובה דאורייתא, ועל כגון זה נאמר פוק חזי מאי עמא דבר. ואמנם בשו”ת תפארת יוסף הנז’ הגם שדעתו נוטה בבירור לדברי רבינו נתן אב הישיבה, מ”מ בהוראתו שם כתב שיש לנטות הכל לחומרא, מחד לנהוג בזה כחמץ ומאידך לא לצאת ידי חובת מצה בזה, וכמו כן להפריש חלה בלא ברכה מעיסה הנעשית ממינים אלו כולל מהקוואקר, יעוי”ש. וכך המנהג ואין לשנות,וכך הורו לי למעשה מפוסקי דורינו ספרדים ואשכנזים להלכה ולמעשה.