לוגו בית המעשר
|

כיצד יש לנהוג בשנה זו עם תענית בכורות

ד' סיון התש"פ | 27/05/2020

הנה מצבינו הוא שעם ישראל בכל העולם כנוס בביתו, ורבים שואלים לקראת הפסח הקרב ובא, היאך לנהוג עם תענית בכורות, והרי אין אפשרות להצטרף לסיומים עם האחר, עקב הסגר המוטל על בתי ישראל

כיון שעוד שבוע לפנינו, ישתדל אדם לסיים מסכת ואפילו מהקטנות שבתלמוד בבלי כגון מס’ תמיד או מס’ הוריות וכיו”ב. ואם לא עלה בידו ישתדל לסיים מסכת משניות עם רע”ב ועיקר תוס’ יו”ט [לפחות בחלקו], ובכך יפטור עצמו מן התענית.

בשעת הדחק גדולה שאין לו כל אפשרות על כך, נראה להתיר לו להשתתף בשמיעת הסיום דרך הטלפון, ואף שאין הדבר לכתחילה, מכל מקום בשעה דחוקה זו, ועוד בזמן מגיפה שראוי שלא לצום כלל, שיכול לצאת ידי חובה בזה ולפטור עצמו מן התענית ובתנאים הבאים:

  • ישלח מזונות או כיו”ב לבית המסיים או ישלם עליהם.
  • בזמן הסיום יאחז המסכת יחד עם המסיים, וישתדל להבין את הסיום.
  • ישמע דרך הטלפון גם הסיום, גם ד”ת סביב הסיום וגם השירה והזמרה בסעודת הסיום.

יאכל כזית בביתו שלו ממה שמונח לפניו [ואם אפשר [ומותר ע”פ כללי הבריאות] יביאו לו כזית ממה שהיה בסעודת הסיום].

המקור לתשובה והנימוקים מספר כתר מלוכה חלק אורח חיים סימן כב’