לוגו בית המעשר
|

ירקות אוצר בית דין

ל' שבט התשפ"ב | 01/02/2022

מה ההלכה לגבי ירקות אוצר בית דין (האם יש הבדל בין אשכנזים לספרדים בזה)?

תשובה: יש מחלוקת ראשונים, לדעת רוב הראשונים הולכים בתר לקיטה, זה אומר שיש בזה קדו”ש, אולם אין איסור אכילה משום ספיחין, כיון שנזרע בשישית. ולדעת הרמב”ם יש בזה גם איסור ספיחין. ולאיסור ספיחין אין היתר ע”י אוצר בי”ד. להלכה, כתבו רוב המוחלט של חכמי הספרדים שבזה הלכה כשאר ראשונים ולא כדעת הרמב”ם, ואין בזה איסור ספיחין אלא יש לנהוג בקדושת שביעית ולקחת מ’אוצר בית דין’, וכ”כ הגאון רבי ניסים כדורי בספרו חובת הארץ. רבי ברוך מאני. מרן הרב עובדיה יוסף זצ”ל (ואמר לי שיש להעדיף אופן זה על יבול נכרי). וכ”כ הגאון נאמ”ן שליט”א ועוד. וכל זה דלא כהרב אור לציון זצ”ל שהכריע שיש להחמיר כדעת הרמב”ם. וממילא אין בזה ספרדים ואשכנזים, וכולם יכולים וצריכים בשמחה לקחת אוצר בית דין בירקות, ולשמוח שאוכלים תוצרת שהיא בקדושת שביעית.