לוגו בית המעשר
|

הפריש ולא בירך

ד' תשרי התשע"ד | 08/09/2013

שלום.אני מו”צ ושאלוני-
משהו שעישר על פירות טבל ,אמר את נוסח ההפרשה ,
האם יכול עכשיו לברך?
סבורני שכן,כי זה דין של שיירי מצוה,כלומר ,המצוה לא הסתיימה כליל ,כי יש גם את דין הנתינה.הנתינה היא חלק ממצוות-ההפרשה,כמו שביאר זאת היטב כת”ר בספריו.
מה דעת הרב?

א. עדיין הברכה היא להפריש, וההפרשה כבר בוצעה בפועל בקריאת שם. וחלק נוסף שנכלל במצוות ההפרשה לא בוצע, אולם החלק העיקרי שעליו נסוב הברכה כן בוצע.
ב. התרומות ודאי הסתיימה המצווה, וכן מעשר שני. מה שנשאר זה מעשר ראשון, אז גם לפי הבנת כב‘ הוא יכול היה לברך להפריש מעשר ראשון. ובלא”ה אה”נ קודם נתינה נחלקו הפוסקים אם מברכים על הנתינה או לא, ואז נוסח הברכה איננו להפריש אלא על נתינה וכיו”ב, ולהלכה אין מברכים וכן המנהג, והבאתי את דיעות הראשונים והאחרונים בזה בספרי ביכורי שדה סוף פרק שני ובהערה שם.
ג. ועי‘ בסוף הל‘ חלה להרמב”ן שגם לאחר הפרשה יכול לברך אם עדיין עתיד לקרוא שם, אולם אח”כ כבר א”א לברך. וכ”כ המאירי עמ”ס חלה בפ”ב מ”ב. ועי‘ בביכורי שדה שם בהערה 42.