לוגו בית המעשר
|

הלכות כלאיים

ו' חשון התשע"ב | 03/11/2011

לכבוד הרב שלו” וברכה,
רציתי בבקשה לשאול כמה שאלות הלכה למעשה, ואשמח לפירוט.
א. כשמרחיקים בין צמחים ששה טפחים, כמה סנטימטר זה טפח? כי הרי צריך טפחיים שוחקות?
ב.האם מותר לשים זרעים שונים בכוס מים בלי שום עפר?
ג. האם פסיפלורה דינה כעץ ויהיה מותר לנטוע אותה ליד גפן?
ד. האם צמחי תבלין שונים וצמחי תה שונים, יש ביניהם דיני כלאי זרעים?
ה. האם מותר לזרוע תחת גפן צמחי תה, כמו שמותר צמחי תבלין לזרוע תחת גפן?
בתודה רבה על הקדשת הזמן
ובברכת התורה
”בן ציון

א. טפח הוא 4 אצבעות, טפח שוחק זה תוספת של חצי אצבע, כלומר 2% יותר משיעור של טפח רגיל [ראה רשב”א המובא בבית יוסף או”ח סי’ שסג, וראה במשנ”ב בשעה”צ באו”ח שם ס”ק ס] ולענינו אם 6 טפחים זה 48 ס”מ, אז בשוחק זה 48.96].
ב. לכאורה יש לאסור מדרבנן, יעוי’ בשו”ת חלקת השדה ח”ד הנד”מ בכלאים סי’ א, ועוד עי’ שם באיסור חדש בסו”ס א.
ג. פסיפלורה העיקר להלכה שדינה כירק [וכך העליתי בשו”ת חלקת השדה חלק א’ והסכים עימי מרן הראש”ל זצ”ל] ואסור לשותלה תחת כרם, ואם שתלה שם באופן האסור, הרי שהיא אסורה משום כלאי הכרם.
ד. להלכה יש להרחיק בין צמחי תבלין וצמחי תה [שטעמם ליהנות בהם למאכל ושתיה לבני אדם] כדין הרחקה הנדרשת בכלאי זרעים. והארכתי בזה בחלקת השדה כרך רביעי סי’ ב’ יעוי”ש.
ה. אסור לזרוע הן צמחי תבלין והן צמחי תה תחת הגפן, [ואם טענתיך מאירוס בכרם, איירי בדבר שאינו ראוי, וכבר ביררתי הדין בחלקת השדה כרך א בחלק כלאים, ובכרך ד בכלאים [שם].