לוגו בית המעשר
|

הלוואה בשביל אחר

כ"ח ניסן התשס"ט | 22/04/2009

הורי זקנים ואינם יכולים לבצע את ההלואה בפועל [לחתום על החוזה וכו”], האם אני יכול להלוות את הכסף לעניים בשבילם, וכשהם יפרישו, יתקזזו עם העני על הלואה זו?

יכול אדם להלות לעני סכום כסף, ופרעון ההלואה יתבצע מפירות הנמצאים ביד קרובו או חבירו, וזאת מהטעם הפשוט שלא איכפ”ל מנין הגיעו המעות לעני, וזכין לאדם שלא בפניו. רק שיש להודיע להמפריש, שיש הלואה אצל העני שפרעונה הוא באמצעות המעשר עני שבידך, וכשתפריש תזכה את הפירות לעני באחד הקנינים וכנ”ל. ועי” עוד בשו”ת נו”ב מהדו”ק סי” ע”ג שכתב בסו”ד שאם המלוה אין לו יותר פירות אינו יכול להעביר את ההלואה לאחר, ואין זה דומה לנידו”ד, שהתם חלק מתנאי ההלואה כך הוא שאם אין למלוה פירות המעות נשאר ביד העני. אך כאן מה אכפ”ל מי הלוה את המעות, ואם אחד הלוה מעות וחבירו נחשב המלוה מה בזה ודו”ק.