לוגו בית המעשר
|

הדלקת נר חנוכה בשמן לא מעושר?

ל' כסלו התשע"ב | 26/12/2011

הדלקתי נר חנוכה בשמן ספק מעושר. האם יצאתי ידי חובה?

שמן שהוא טבל יעוי’ במל”מ תרומות פ”ב הי”ד שנראה מדבריו שכיון שאסור להשתמש לאורה, ס”ל להקל ולהדליק בזה. ועור ראה באחרונים דפליגי עליה, ובשו”ת מנח”י (ח”ז סי’ מז) כתב להחמיר בזה ומ”מ בדיעבד כתב שאם הדליק בטבל יצא ידי חובה.
ובספק טבל כפי שציינת בשאלתך לכאורה מכח ס”ס נראה פשוט שיצאת ידי חובה