לוגו בית המעשר
|

בנושא תרומות ומעשרות

ה' שבט התשע"ב | 29/01/2012

בס”ד
שלום וברכה לכבוד הרה”ג שליט”א
ברצוני לשאול מס”” שאלות בעניין תרומות ומעשרות שעלו במהלך לימוד הנושא עם הציבור:
1- מובא בפרק ה”” בספר “קצירת השדה” שפירות לפני הגעתם לעונת המעשרות פטורים מהפרשה”” וכן בסעיף ד ””שם”” מובא שעונת המעשרות לתותים ””וכל מה שדרכו להאדים”” הוא שיאדימו”” האם עגבניות ירוקות לגמרי שנקטפות ונכבשות לחמוצים פטורות מתרומות ומעשרות?
2- האם לקיחת פירות מעצי עירייה נחשב לגזל? ””שמעתי מהרה”ג יעקב יוסף שליט”א שלא”” ואם לא גזל האם הם פטורים מתרומות ומעשרות מדין הפקר?
3- בידוע שחצר קובעת למעשר ””בתנאים מסויימים”” רק לבעל הבית ולאורח אינה קובעת”” אורח שמגיע לביתי וקוטף תפוז או שניים לאכילה פטור מתרומות ומעשרות”” אך האם רשאי האורח לכבד את בעל הבית בפלח או שנים ללא הפרשה מצד בעל הבית?
4- האם יש אפשרות לחלל את המעשר שני על כפית או שתים של סוכר ולאחר מכן לשופכה בכיור?
5- בגדר אכילת עראי שלא הוקבע למעשר מהו? כגון: אדם שקיבל במתנה מחבירו שקית תפוזים ועדיין לא הוקבע למעשר יכול לאכול שניים או שלושה תפוזים ללא הפרשה בדרך לביתו? ””אני מבין שאכילת עראי זו שונה במהותה מאכילת עראי של בעל הבית של פירות שגדלו בחצר המשתמרת””.
6- האם חצר בית כנסת נחשב לחצר המשתמרת? או שישנו הבדל בין בית כנסת פרטית לציבורית?
בברכה והמון תודה
עידן שלום

א. כל דבר שצריך להאדים, או להתבשל, וקטפו לפני הבישול אך עתיד להתבשל בתלוש כגון אבוקדו או בננה, יכול להפריש בעודו ירוק. אולם באם לאחר הקטיף לעולם לא יגיע לבשלות הרי שלא הגיע כלל לעונת המעשר. ואף אם כעת ימתיקו אותו כגון בכבישה ארוכה או באש וכיו”ב, נחלקו בזה האחרונים [ראה ביאור הלכה סי‘ רב סעי‘ ב. וראה במנחת שלמה ח”ג סי‘ קמד לגבי תפוחים קטנים]. ולכל היותר למעשה יש להפריש בלא ברכה.
ב. כל הגדל במקום ציבורי, ואין נחשב גזל ואין מקפידים על קטיפתם, חשיב כהפקר ופטור מתרו”מ.
ג. אם לאחר הקטיף פטור מתרו”מ כגון אורח [ראה מש”כ בחלקת השדה חלק שני סי‘ יא], כל אחד אחר כולל בעל הבית אוכל ללא תרו”מ [כי הקטיף הוא הקובע האם צירף או לא לחובת מעשרות].
ד. יכול לחלל על כ 50 גרם סוכר [נכון למחירים של תאריך כתיבת הדברים].
ה. אכן כן זה שונה לחלוטין, כי הגדל בחצר המשתמרת, סו”ס גדל בתוך החצר שהי קובעת למעשרות למה שבא מבחוץ אליה. אולם הגדל בשטח פתוח שמותר באכילת עראי ואפי‘ כמה פירות, יהיה מותר כך עד שיראה פני הבית [מהתורה] או שאר הדברים שהם מדרבנן.