לוגו בית המעשר
|

בכלאי זרעים

כ' שבט התשע"ב | 13/02/2012

במשטח זריעה מפלסטיק לתלמיד הצעיר ישנם ארבע שקעים נפרדים למטרת זריעת מינים שונים של זרעים:חסה”” פטרוזיליה וכיו”ב.מחד- אין בין השקעים טפח”” מאידך-פירודן ניכר בצורה שכל הרואה יודה שזה נפרד. גם אין חיבור בין האדמה כיון שמכניסים לכל שקע קוביית אדמה מתאימה לגודל השקע”” ובתוכה מכניסים את הזרע.
האם מותר לזרוע במשטח זה זרעים שונים?
תודה
יברככם ה””!

א. להלכה יש איסור כלאי זרעים גם בעציץ שאיננו נקוב, ואין האיסור אלא מדרבנן [רמב”ם הלכות כלאים פ”א ה”ב].
ב. כאשר העציצים מנותקים לחלוטין כלומר כל עציץ בפני עצמו ואין האדמה מחוברת בניהם כלל. לכאורה אין כאן מצב כלל של עירוב. ודין זה תלוי במחלוקת האחרונים [עי‘ חזו”א כלאים יג ס”ק טז] ועי‘ בדברי הגרצ”פ פראנק בשו”ת הר צבי (הר צבי זרעים ח”ב סי‘ כד אות ד)].
ג. באם כל העבודה לתלמיד היא תחת בית גמור [קורת גג]. יש כאן שוב מחלוקת אחרונים אם נוהג בבית כלאי זרעים או לאו ולמרות שהדעת ורוה”פ נוטים להחמיר.
ד. בצירוף כל זה יש כאן ספק ספיקא להקל בדין שכל איסורו רק מדרבנן. ועל פי כללי הפסיקה, יש להתיר לזרוע במגשים אלו כאשר כל עציץ הוא נפרד לחלוטין ללא כל חיבור בניהם. ובפרט שזה בתוך בית, ושניהם כאחד מצטרפין להתיר באיסור דרבנן ובפרט שיש ספק ספיקא להתיר.