לוגו בית המעשר
|

בישול ירקות עלים

ד' טבת התש"פ | 01/01/2020

שלום וברכה לכבוד הרב שליט”א
רציתי לשאול מה הדין בירקות עלים ללא הכשר לחרקים ששטפו אותם מעט ובשלו אותם. האם בכל זאת יהיה מותר לאכלם לפי מה שנפסק בש”ע יו”ד ס’ פד שיש ספק ספיקא להתיר אחרי בישול שמא לא היה ושמא נימוח, שהרי האחרונים כתבו שאם הירק מוחזק בתולעים יש רק ספק אחד, שמא נימוח, ואין להתיר. האם ה”ה בירקות עלים בימינו אפשר לומר שאין את הספק הראשון?
תודה רבה

כדי לעמוד היטב בביאור הדין, כדאי לעי’ בספר תולעת שני כרך ראשון בפרק ח סעי’ כא ובהערה 21 שם [במהדורה החדשה] שם הארכתי להסביר שמעיקר הדין גם בלי ס”ס דעת מרן השו”ע בדעת הסתם להתיר והס”ס זה רק דעת הי”א.

למעשה כל זה כשאין רוב נגוע, כי אחרת אין חזקת היתר בכל גוונא.

ונכון לחלק בין סוגי הירקות ובין סוגי הבישולים, שיש שבקלות ממש נימוחים ויש שלא, וכדאי לעי’ שם היטב במקורות, ועוד רצוי לעי’ שם באותו פרק בהערה 3.