לוגו בית המעשר
|

בירור על אילת

ז' תשרי התשע"ד | 11/09/2013

1-לגבי דין אילת,הרי שלמה שכבש את אילת ,הוא בעצם המשיך את כיבושי עולי מצרים. וזה פשוט. ומדוע לפתור את אילת מתרו”מ?
2-הרי פסוק מפורש-ושתי את גבולך מים סוף עד ים פלשתים.
אז ברור שזה לא חו”ל ,ולא שייך לדון באילת מצד דין חו”ל הסמוכות לא”י.
מה דעת הרב?

א. שלמה לא המשיך את כיבוש עולי מצרים מנא לך דבר זה.
ב. מחילה כל הפסוקים שאתה מצטט זה על גבולות ההבטחה ולא על גבולות עולי מצרים ואתה מערבב ביניהם.
ג. אילת להלכה דינה כחו”ל לגבי כל המצוות התלויות בארץ, וכן לשאר דינים כנלענ”ד ברור.
ד. היריעה כאן קצרה לשוב ולשוב על אותם דברים, אלא בתמצית בלבד