לוגו בית המעשר
|

אם מותר להלשין למשטרה על דרשת שבת הגדול

ד' סיון התש"פ | 27/05/2020

נשאלתי בערב שבת הגדול, בו נאסרה כל כינוס ובתי מדרשות נסגרו, ואף ברחובה של עיר נאסרו הכינוסים. ורבני ישראל מסרו דרשותיהם, אם בכתב ואם בטלפון לאנשי הקהילה ועוד אפשרויות כידוע. אולם נתחכמו כמה ופירסמו בתוך הקהילה הפנימית שתתקיים דרשת שבת הגדול, בתוך בית הכנסת, ודבר זה זעזע רבים, והתקשרו אם מותר להעביר הודעה זו למשטרה שתמנע זאת.

מצוה למסור הפרטים של בית המדרש הזה מיד כעת למשטרה, עם פרטי הקשר של כל הגורמים, כדי שהמשטרה עוד כעת שהיום גדול, תזהיר אותם מכינוס מסוכן זה, וכל הזריז לעשות זאת הרי זה משובח.

וברור ופשוט שאסור ללכת אל המקומות הללו, שכל כינוס כעת הוא עבירה חמורה מהתורה, שציוותה אותנו להיזהר ולהישמר ולהישמע לקולם של הרופאים, ואם בחילול שבת כך, ובאכילה ביום הכיפורים כך, על אחת כמה וכמה במנהג החשוב של דרשת שבת הגדול. וישתתף בדרשות הנשמעים באמצעות קוי ההלכה של הטלפונים או השידורים של ימי הדרשות המפורסמים בכל אתר ואתר.

המקור לתשובה והנימוקים מספר כתר מלוכה חלק אורח חיים סימן כד’