לוגו בית המעשר
|

”אוצר בית דין”

כ"ח ניסן התשס"ט | 22/04/2009

האם כדי לרכוש תוצרת של “אוצר בית דין” אני חייב לעשות מנוי בבית הדין?

בית הדין עצמו פועל מכח הציבור ומכך כוחו ומכאן ההיתר שלו לבצור ולקצור כאחד ולמכור במידה ובמשקל וכו”. ואדרבה זמן רב לפני השמיטה אנו מודיעים לציבור שיש בי”ד הפועל לטובתם ומכוחם, והם אכן הולכים ולוקחים התוצרת ומראים את רצונם בפעילות ביה”ד. וכמובן כ”ז במקום שחלילה אין קלקול ויאמרו השולחים לתקוני שדירתך ולא לעוותי. [אכן אי”צ לבצע מינוי נוסף, והרי הדברים מפורשים להדיא במשנה ב”מ דף ל. שאדם שמצא מציאה מתנה בפני ג” אנשים (ע”י ברי”ף ובמאירי) ובדרך זה רשאי לגבות שכר טרחו מלא וכו”].