לוגו בית המעשר
|

שלאק / E904

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019

חומר להברקת מוצרי מזון שמקורו מפרש המיוצר מחרק הלכה, וראה באריכות אודות הכשרות של מוצר זה בכרך א פרק ו סעיף מב ובהערה שם.