לוגו בית המעשר
|

שביעית בגידולי גג (תגובה)

ט' כסלו התש"ס | 18/11/1999

שביעית בגידולי גג (תגובה)

(תגובה לנכתב בגליון 25 ע”י מו”ר הג”ר שמ”ע שליט”א לצפייה במאמר לחץ כאן)

(פורסם ב’תנובות שדה’ גיליון 27 לצפייה בגיליון לחץ כאן)


לכבוד

הגאון ר”ש עמאר שליט”א

אב”ד פתח תקוה

שלום רב!

ראיתי שכבודו דקדק מהרמב”ם שסובר שגדולי גג חשיבי כתלושים ולכן אין שביעית נוהגת בהם. וקשה איך כותב הרמב”ם בהלכות שמיטה ויובל פ”א ה”ו: מקיימים את האלויי בראש הגג אבל אין משקין אותו. וכתבו הרדב”ז והכס”מ שאלויי הוא קקיון וכדו’, ומותר לקימו שלא יתייבש, או שאין צריך לעקרו ולא חיישינן שיאמרו שבשביעית גדלו. ועכ”פ מפורש ברמב”ם שאסור להשקותו משום שנוהג בו שביעית אע”פ שגדל בראש הגג. ואיך כתב כבודו שלהרמב”ם אין דין שביעית בגג ולא זכר דברי הרמב”ם הללו. והן אמת שבתוספתא כפשוטה ספ”א מבואר שדין זה הוא דווקא בגדולי גג שדרך לנוטעם בגג לקישוט וכדו’, עכ”פ מרן בכס”מ ורדב”ז, ל”ס הכי, גם מהר”י קורקוס פ”ד ה”ב כתב להדיא שאסור להשקותו על הגג לפי שעבודת קרקע היא אפי’ בגג. גם כבודו לא חילק כלל1*.

בברכת התורה

משה בן גיגי

ירושלים


 

1* לשאלה זו ולביאור דברי הרמב”ם הללו, התייחס מו”ר הג”ר שמ”ע שליט”א במאמרו  בגליון זה לעיל בד”ה “עוד הוסיף כבו’ הרב נר”ו בסוף דבריו”, ויובהרו הדברים, קחנו משם. (תגובת המערכת)