לוגו בית המעשר
|

חיוב נתינת מעשר ראשון ללוי בזה הזמן

י"ט אדר ב' התשנ"ז | 28/03/1997

(פורסם ב’תנובות שדה’ גיליון 11 לצפייה בגיליון לחץ כאן)

חיוב נתינת מעשר ראשון ללוי בזה”ז

(שאלה שהפנינו למרן הראש”ל שליט”א)

לכבוד מו”ר ועט”ר                                            

מרן הראש”ל שליט”א

נשיא החכמים בא”י בעולם

השלום וברכה!

באתי במכתב זה לשאול מפי מרן שליט”א, אודות נתינת מעשר ראשון ללוי מפירות שהם טבל ודאי, האם חובה זו קיימת גם בימינו אנו? שהנה בפועל לא מצוי שנותנים ללוי, וגם המהדרים בשאר מצוות. ואמנם בדינים אלו לא ראינו אינה ראיה, שהנה גם במעשר עני רבים הם שלא נתנו לעניים, וביודעי קאמינא, שאחר שמרן שליט”א הטיל עלי וחיזק אותי בהפצת דבר חשוב זה, נוסע אני בכל רחבי הארץ ומפיץ דין זה ואף המכון מאפשר לערוך חוזה הלואה מראש עם העניים באמצעות ארגון החסד “חסדי נעמי”, ועד היום הצטרפו מאות רבות של צרכנים, סיטונאים ובעלי חנויות שלא ידעו כלל מחובה זו.

ואמנם הרבה מפוסקי הדורות האחרונים כתבו שהנוהג היום לא לתת, ומקור דברי כולם הוא מהרב חזו”א זצ”ל שכתב (שביעית ה’ י”ב) שהלוים בזה”ז נחשבים כעולים ללויה ע”פ עצמם, ואינם מוחזקים, ובפרט שיש לחשוש שישראל יעלה את עצמו לדרגת לוי. וכך הורו אחריו הרה”ג קלמן כהנא זצ”ל, בקיצור הלכות תרו”מ שנדפס בסו”ס קיצוש”ע הוצאת “אשכול” וכן פסק בשו”ת “אז נדברו” (ח”ו סי”ב אות ד) וכן החזיקו אחריהם הרבה מפוסקי דורינו האשכנזים.

ואמנם מלבד מה שיש לדון על כהני ולווי זמנינו שהם כהני ולווי חזקה, וכבר האריך ע”ז הרב המהרי”ט בשו”ת (ח”א קנ”ט), שכתב שהכהנים בזה”ז דינם שוה לכל דבר ומילתא דפשיטא היא שנותן לכהן בכור בהמה מידי דהוי בפדיון הבן.  ובשדי חמד (מע’ כ’ כלל צ”ב) הביא חבל פוסקים מרבני הספרדים, שכולם העלו בהסכמה אחת שהכהנים אינם כהני ספק, אלא דינם שוה לכל דבר. ואף מרן השולחן ערוך (יו”ד סי’ ס”א) כתב לתת המתנות כהונה לכהן, ובודאי שהיינו גם בזה”ז.

והנה ביו”ד סי’ של”א כתב מרן השו”ע כמה פעמים שמעשר ראשון נותנו ללוי, וכ”כ שם בסעי’ י”ט, שתרומה בזמן הזה לשריפה עומדת מפני הטומאה, ומעשר ראשון נותנו ללוי, משמע בהדיא, שנותנו ללוי גם בזמן הזה. ולא ככל הפוסקים הנ”ל.

והנה הא דמבואר בגמ’ ביבמות (פ”ו ע”ב) שעזרא קנס ללוים שלא לתת להם מע”ר, והביא הדברים ברמב”ם (פ”א הל’ מעשר הל’ ד), מ”מ הוסיף שם הרמב”ם שעזרא קנס “בזמנו” ודייק מזה מרן בכ”מ שם, שמה שקנס לא לתת ללוים היינו בדורו בלבד. וא”כ נראה שאנו הספרדים שהולכים אחר מרן השו”ע בהכל בין להקל בין להחמיר, חייבים גם בזמן הזה ליתן את המעשר ראשון מטבל ודאי ללוי.  ואפשר לעשות בזה חוזה הלואה מראש עם הלוי וכפי שעשינו עם מעשר עני, ואם מרן הראש”ל שליט”א יסכים עם זה ויורינו כך, כתורה נעשה ונפרסם הדברים, ונערך לזכות את כלל עם ישראל בזה.

ביקרא דאוריתא

שניאור ז. רווח

תשובת מו”ר ועט”ר מרן הראש”ל שליט”א

על חובת נתינת מעשר ראשון ללוי גם בזמן הזה

לכבוד

הרב שניאור ריוח שליט”א

הרב המקומי בית עוזיאל

ויו”ר המכון למצוות התלויות בארץ

שלום רב

באשר לשאלתו האם חייבים לתת מעשר ראשון ללוי, כפסק מרן או שראוי לחוש לדברי החזון איש?

הנני להשיבו: כי אנו הולכים אחרי דעת מרן רבינו הגדול, נזר תפארתינו ומאור עינינו, רבי יוסף קארו זצ”ל. שקבלנו הוראות מרן,

וחייבים לתת מעיקר הדין.