לוגו בית המעשר
|

בענין אוצר בית דין (תגובה)

א' כסלו התש"ס | 10/11/1999

בענין אוצר בית דין (תגובה 3)

(פורסם ב’תנובות שדה’ גיליון 27 לצפייה בגיליון לחץ כאן)

(תגובה למאמר לצפייה במאמר לחץ כאן)

א”ה, אין אני ח”ו בא להתנצח עם גדולים וחכמים ממני ובפרט כב’ הגאון הרב י”ע זליכה שליט”א, רק זאת אומר שברור שתקנת אוצר ביה”ד, כבר נכתבה ע”י כמה מהראשונים, (ומש”כ שצ”ל הרמב”ן ודעימיה, אין זה נראה ממאמרו שם שהדגיש “רק” הרמב”ן, ומחמת זה כתב שאין דעת האחרים כה”ג), וכמ”ש במאמרי שם שכ”כ כתבו הר”ש משאנץ בפירושו למסכת שביעית (פרק ט’ משנה ח’), ובתוס’ רי”ד למסכת פסחים (דף נ”א ע”ב), ובשו”ת הרשב”ש (סי’ רנ”ח), ואף המליץ לנהוג כן הלכה למעשה.

כמו”כ לענ”ד א”א לומר כאן שישנה הכרעה ברורה בדברי הרמב”ם, שיש לפסוק כמוהו במקום שמרן לא גילה דעתו, שהרי יש מקום לבאר אחרת בר”מ וכנז’ במאמרי שם.

ומ”ש הגאון הנ”ל שכתבו בשם מרן הראש”ל שליט”א שעדיף היתר מכירה על אוצר ביה”ד, לענ”ד כאן המקום להביא את עמדתו הברורה של מרן הראש”ל שליט”א, וביודעי בצורה ברורה את דעתו הנשגבה קאמינא, שכל מה שחושש מרן שליט”א באוצר ביה”ד הוא אך ורק משום החשש של עשיית סחורה בפירות שביעית, ושאין האוצר בית הדין ממלא את שליחותו כדבעי, אך היכא שהכל מתנהל ע”פ כללי ההלכה אין בכך כל חשש, ואף עדיפות מלאה נתן לכך מרן שליט”א, ובדידי הוה עובדא, שהגשתי לפני מרן שליט”א בשנת השמיטה תשנ”ד, את התחשיב שאנו גובים עבור מחירי הפירות של אוצר ביה”ד שלנו ב”בית עוזיאל”, ולאחר שהראתי למרן שליט”א שאנו גובים אך ורק את ההוצאות בלבד, שמח על כך מרן שליט”א, והורה לעומדים בראש מערכת הכשרות שתחת נשיאותו, ליקח מפירות אלו ולחלקם לצרכנים. ולענ”ד די בעובדא זו על מנת להכיר ולדעת היטב את עמדתו של מרן הראש”ל שליט”א. [וכעת אוסיף, שלקראת הכנת שמיטה תשס”א, שלקראתה הקמנו את “ועדת השמיטה הארצית” בנשיאות מרן הראש”ל שליט”א, הורה לנו בפירוש מרן שליט”א, שהראשון מבין כולם הוא שיש להקים בי”ד שיקים “אוצר בית דין” ובמסגרתו יחולקו פירות וירקות (שכן מרן הראש”ל פוסק שהעיקר להלכה, שירקות שתחילת גידולם בשישית, ונלקטו בשביעית, אין בהם איסור ספיחין, אלא שקדושים הם בקדו”ש, שבזה אנו פוסקים כדעת רוב הראשונים ולא כדעת הרמב”ם), וכפי שהדגיש מרן שליט”א, יש להקדים וליקח פירות וירקות של “אוצר ביה”ד” קודם לכל אפשרות אחרת כגון יבולי נכרים, אלא שמרן שליט”א חזר והדגיש, שיש להקפיד על המחיר שיתחלקו בו הפירות, שיהיה על פי דין, ודי לנו בהוראה זו לדעת את עמדת מרן הראש”ל שליט”א]

בכבוד רב

שניאור ז. רווח