לוגו בית המעשר
|

תמונה נוף ירושלים

בית פאגי של התלמוד הבבלי במזרח עיר דוד

ב' שבט התש"ס | 09/01/2000

בית פאגי של התלמוד הבבלי במזרח עיר דוד

(פורסם ב’תנובות שדה‘ גיליון 28 לצפייה בגיליון לחץ כאן)

(תגובה למאמרו של ר’ אשר גרוסברג מגליון מס’ 27 לצפייה במאמר לחץ כאן)

האמת שלא רציתי להטפל שוב בנושא זה כלל מכמה טעמים ואמרתי המעין יראה וישפוט, אבל להפצרת ידידי העורך רבי יהודה אדרי שליט”א הריני להשיב בקצור.

כבר בתנובות שדה (גליון 26) כתבתי שעל כרחין לומר שתרי בית פאגי הוו כדי ליישב דעת רבותינו, והזכרתי שכ”כ מהרימ”ט, ורמזתי לדברי מהרד”פ בספרא דבי רב. ואכן חידש לנו החוקר ר’ אשר גרוסברג הי”ו שמיקומם של בית פגי הם האחד על “הר הזיתים” שכן עולה מכמה מקורות [שאותם לא גילה]. והשני בירושלים התחתונה “עיר דוד” באיזור הגיחון.

והנה כיון שהר”ן שהזכרתי במאמרי מקשר את בית פאגי עם ב’ הבצעים שהיו בהר המשחה (שהוא הר הזיתים כנודע), ברור שנמצא מקום זה מזרחית לירושלים המקודשת. וכמ”ש גם הרב דרך הקדש והרב בני אשר שהבאתי שם. ואכן מלשון הגמ’ בשבועות (טו,א) שאומרת שמקום הבצעים הוא האחד עליונה והשני תחתוונה, והעליונה לא נתקדשה והתחתונה נתקדשה, עולה שלמרות שברור שהר הזיתים נתקדש, עכ”פ בחלקו, אינו אלא בצידו המערבי בחלקו התחתון [כמובן קשה מאוד לדעת עד היכן בדיוק אלא אם כן יש שרידי חומה במקום]. ומה שהקשו לדעה זו שהרי נחל קדרון נמצא לפני הר המשחה וחוצה מצפון לדרום ושמש בית קברות כבר בימי בית ראשון, ואיך יתכן שהמקום נתקדש, ולכן ר”י שוארץ בתבואות הארץ (פרק ז) והגרימ”ט בעיר הקדש והמקדש (ח”ב פרק ח) דחו נסחת הגמ’ וסמכו על שבתוספתא ובירושלמי לא נזכר שהבצעים היו בהר המשחה אלא בירושלים.ולכן הפליג הגרימ”ט את הבצעים לצפון ירושלים. ע”ש בדבריהם באורך. אולם גם במגילת תענית פרק ו (דפו’ וילנא ולכטנשטין) מפורש שהבצעים הללו הם בהר המשחה. ולשבש גם את המגילת תענית וגם את הגמרא קשה מאוד. וכבר ראיתי בספר הר הקדש שדחה דברי הר”י שוארץ והגרימ”ט דאע”פ שנחל קדרון עובר שם אינו סותר. ע”ש. ואכמ”ל.

ובאמת ברור שגם הר הזיתים היה בתוך ירושלים, כדמוכח בפסיקתא רבתי (מהדו’ איש שלום) פרק יד ופרק לא. וכן גילה רבנו האר”י ז”ל שקבר חולדה הוא על הר הזיתים, וקברה היה בתוך ירושלים כדאיתא בתוספתא בנגעים פ”ו. וכ”כ הכפתור ופרח הרדב”ז ומהרימ”ט ועוד. [ובלו”נ לקראת חדש אב [אם ח”ו עד אז לא יבוא משיח צדקינו] אכתוב ראיות דיון זה באורך ואשלח למכון]. אלא שאין כל הוכחה שגם מקום קבר חולדה נתקדש אלא שהמקום נקרא ירושלים, ולכן הדין נותן לפנות משם את הקברים אע”פ שלא נתקדש המקום, כמ”ש מהרימ”ט, והארכנו בזה בתנובות שדה (גליון 20). וכיון שכן נראה שבית פאגי שבהר הזיתים ושבגיחון אינם ב’ מקומות אלא מקום אחד, שהרי ב’ הבצעים שהיו בהר המשחה אחד למעלה ואחד למטה הם האחד בראש הר הזיתים והאחד בתחתיתו, וא”כ בית פאגי זה הוא ממש כמו שכתבתי במאמרי (בגליון 26) שחומתו המערבית היא חומת ירושלים המקודשת והיה שם כפר שנקרא בית פאגי. וצריך לומר שנקרא גם על שם ירושלים ודינו כדין ירושלים לענין פנוי הקברות. ומסתבר מאוד לומר כן שהרי מכל המקומות שהזכרתי בגליון 26 משמע שבית פאגי היה משמש את תושבי ירושלים ללינה וכו’, ע”ש. וא”כ בדין הוא שיתפנו משם הקברות. וא”כ כאמור לא היה בית פאגי רק “על” הר הזיתים עצמו.

ובאמת אין כל צורך לומר שהיה עוד מקום שנקרא בית פאגי. אלא שכדי ליישב דעת רבותינו הראשונים כתבנו לומר לומר שהיו ב’ מקומות שנקראו בית פאגי, ואותו שנתקדש היה סמוך למקדש ואפו בו חלות תודה וכו’ כמ”ש הרמב”ם בפיה”מ כמובא בדברינו שם, ולא מסתבר כלל להרחיק את המקום רחוק כל כך מהר הבית כמובן. ועוד הרי הקברות העתיקים נתגלו בשפולי הר הזיתים מזרחית לגיחון, מה שמוכיח שהחלק הדרומי של ההר לא היה בכלל ירושלים מעולם, ודווקא מול הר הבית ממש היה המקום שהוסיפו בו את הבצעים. וכן כתב והוכיח באורך בספר הר הקדש (עמ’ כא-כד). ואם באנו למידה זו לשער היכן מקומו של בית פאגי, שכן נתקדש, ניתן לומר שבית הבצעים הם הם ב’ המקומות שנקראים בית פאגי, המערבי שנקרא תחתונה נתקדש, והוא מקום קטן יחסית, המזרחי שנקרא עליונה לא נתקדש, והיה שם כפר גדול כאמור.

והאמת שהנוצרים הם שאמרו שבית פאגי הוא על הר הזיתים, ויש להם שם בית תיפלות על שם המקום בית פאגי (כמובא באנצקלופדית ולנאי). אבל קשה מאוד בעיני להתחשב בדבריהם, ולדידי חזי לי שחכמי ישראל מעולם החשיבום כמאן דליתא, וטעמם ונמוקם עמם, כי סבבונו בכחש אשר פיהם דבר שוא, שהרי עד מסעי הצלב [לפני כשמונה מאות שנה] לא היה לנוצרים בירושלים לא בית ולא קבר. ואפי’ מקום קבר הצלוב שנוי אצלהם במחלוקת המינים [והאמת כי בטבריה נצלב, נתפגר, נגרר ונקבר, כמ”ש בקטעי מדרש מעשה ישו. גנזי שכטר ח”א 332]. ומנין נודע להם “מסע היסורים” של הצלוב שר”י וסיפור האתון וכו’, אין זה אלא כשאר הבליהם אשר רק סכל ופתי יאמין להם. ומה לי להאריך הרי כל הנצרות כולה בנויה שקר על שקר מסיפור הולדת הצלוב ואמו הארורה שר”י ועד ימינו שהולכים ומתאימים את ספורי הבליהם לפי רוח הזמן. וגם הרי ולנאי עצמו כותב שבאיזור בית תיפלותם בבית פאגי יש קברי ישראל מתקופת בית שני, א”כ לא היה במקום זה כפר יהודי מעולם.

עוד אשוב ואומר כי מה שחזר וכתב שעיר דוד היא באיזור הגיחון, אמנם זו היא הדיעה הרוחת כיום. אבל כבר כתבתי בתנובות שדה גליון 20 שדעת חכמי ישראל הכפתור ופרח ורבנו האר”י והרדב”ז ומהרי”ט ומהר”ם בן חביב ומרן חיד”א ועוד, שעיר דוד היא באיזור מגדל דוד וקבר דוד הידוע במסורת מאבותינו. וכפי שכותב גם יוסף בן מתתיהו. והדעה האומרת שעיר דוד היא באיזור הגיחון אינה אלא דעת חוקר אנגלי גוי. שמצא איזה קיר אבנים והחליט שהוא שרידי ארמון המלך דוד, ובאמת כל העובר משתומם, איך החלוטו שהקיר הוא שרידי ארמון ועוד ארמון דוד. וכל מה שטען על דברי חכמי ישראל שהבאנו בתנובות שדה גליון 21 הוא ששלח אותנו לעיין בדברי ולנאי וצפריר, עד שנעיין שם נלמד ונשמע לחכמי ישראל ומסורת אבותינו.

הכ”ד הצעיר ד.א. ס”ט