לוגו בית המעשר
|

הרשאה למכירת חמץ

 

הרישום באתר למכירת חמץ יתבצע עד ליום ראשון י”ג ניסן בשעה 17:00 אחרה”צ, לאחר זמן זה לא יהא ניתן להירשם יותר.
בברכת פסח כשר ושמח.

 

נוסח ההרשאה:

אנחנו הח”מ, ובניירות התפורים ודבוקים בזה, בחתימת ידינו או במסירת הקולמוס או ע”י שלוחינו, נותנים כח הרשאה להרב שניאור ז. רווח שליט”א רב אזורי במ.א. גזר ורב בק”ק משכן התורה באלעד, למכור את כל מיני חמץ ותערובות חמץ שלנו המפורטים בשטר מכירת החמץ הדבוק בזה, הנמצא אתנו בערב פסח דהאי שתא בביתנו ובגבולינו, ברשותינו ובמקומות אחרים, וגם החמץ שיבוא לרשותינו עד כלות חג הפסח בכל המקומות הנ”ל. ובזה אנו נותנים להנ”ל כח הרשאה למכור או להשכיר הבתים והחצרות והחנויות ורפתות ולולים ואורוות הסוסים והמרתפים והעליות ואוצרות, וגם הסוסים והשוורים וכל מיני בהמות חיות עופות ודגים שלנו, וגם כל הכלים שלנו השייכים לכל הנ”ל בכולם או מקצתם, ועפ”י כל התנאים והדברים האמורים בשטר המכירה הכללי שיעשה הרב הנ”ל המורשה שלנו עם הקונה, בכל האופנים שיהיה בלא שום טו”ת ודו”ד בעולם. והננו סומכים על השומא של הרב הנ”ל המורשה שלנו ובאי כוחו בכל דבר, אפילו אם יפחיתו הרבה ממחיר השווה. וגם הרשות בידו לזקוף המחיר במלוה על הקונה, וישאר הכל במשכנתא על אחריות הקונה עד שישלם כל המחיר המגיע ממנו (ועבור מיני החמץ ודברים חמוצים ושקים והחמץ הדבוק בכלים ושכירת המקומות שמונח בהם מכל אלה, הרשות ביד המורשה שלנו הרב הנ”ל לקבל מחירם מהקונה שטר חוב של איש אחד בכל האופנים שיהיו, וגם בלא אחריות מהקונה על דמי המחיר). ואנחנו המרשים מחויבים לקיים כל דברי התנאים והדברים הנאמרים בשטר המכירה שיעשה המורשה שלנו הרב הנ”ל עם הקונה בכל האופנים בלא שום טו”ת ודו”ד בעולם. והמחיר מכל האמור כאשר יבא לידי גוביינא הרי הוא לנו המרשים הח”מ ובניירות התפורים בזה, כל אחד כפי המגיע לו. ומעתה יד הרב הנ”ל המורשה שלנו בכל הנ”ל כידינו, ועשייתו כעשייתינו, ולא נוכל לומר לו לתקוני שדרתיך ולא לעוותי.
כ”ז נעשה בקגא”ס ובאופן היותר מועיל עפ”י דת תוה”ק וחוקי המדינה.

יש למלא שם מלא, כתובת מלאה (רחוב, מס בית, עיר), כתובת מייל ומספר טלפון.
וכן את המקום שיהיה מרוכז שם החמץ בתוך הבית, לחילופין ניתן לכתוב “במקומות המסומנים”.

המכירה הסתיימה!