לוגו בית המעשר
|

הפתרון לטבילת כלים

הרשאה למכירה ושותפות כלים עם נכרי

שימו לב!!!

 • פתרון לשעת הדחק, עקב איסור יציאה מן הבית.
 • בתום תקופת ההסגר, הישראל יעשה קנין הגבהה של הכלי, ובהתאם לתנאים דלהלן הכלי עובר לרשותו המלאה, ויטבילו במקווה עם ברכה.
 • הקנין הקרוב עם הנכרי יהיה ביום רביעי יד ניסן שעה 10:30. יש להשתמש בכלים רק לאחר זמן זה.

הרישום באתר לצורך כך יתבצע עד ליום רביעי י”ד ניסן בשעה 8:30 בבוקר, לאחר זמן זה לא יהא ניתן להירשם יותר. בברכת פסח כשר ושמח.

נוסח ההרשאה:

אנחנו הר”מ, או/ובניירות התפורים ודבוקים בזה, בחתימת ידינו או על ידי שלוחינו, נותנים כח הרשאה להרב שניאור ז. רווח שליט”א רב אזורי במ.א. גזר ורב בק”ק משכן התורה באלעד, למכור 51 אחוז מכל כלי ברשימה המצורפת להרשאה זו. בכל דרך וקנין המועיל על פי תורתינו הקד’.

ובזה אנו נותנים להנ”ל כח הרשאה להשכיר המקומות שמונחים בהם כל הכלים הר”מ, והרשות ביד המורשה שלנו הרב הנ”ל לקבל מחירם מהקונה שטר חוב של איש אחד בכל האופנים שיהיו, וגם בלא אחריות מהקונה על דמי המחיר. והננו סומכים על השומא של הרב הנ”ל המורשה שלנו ובאי כוחו בכל דבר, אפילו אם יפחיתו הרבה ממחיר השווה. וגם הרשות בידו לזקוף המחיר במלוה על הקונה, וישאר הכל במשכנתא על אחריות הקונה עד שישלם כל המחיר המגיע ממנו ואנחנו המרשים מחויבים לקיים כל דברי התנאים והדברים הנאמרים בשטר המכירה שיעשה המורשה שלנו הרב הנ”ל עם הקונה בכל האופנים בלא שום טו”ת ודו”ד בעולם. והמחיר מכל האמור כאשר יבא לידי גוביינא הרי הוא לנו המרשים הח”מ ובניירות התפורים בזה, כל אחד כפי המגיע לו. ומעתה יד הרב הנ”ל המורשה שלנו בכל הנ”ל כידינו, ועשייתו כעשייתינו, ולא נוכל לומר לו לתקוני שדרתיך ולא לעוותי. כ”ז נעשה באופן היותר מועיל עפ”י דת תוה”ק וחוקי המדינה. וכל לשון מסופקת בשותפות זו תתפרש לקיום השותפות ולא לביטולה.

 

תנאי השותפות:

 • השותף הנכרי יכול להשתמש בכלים הללו, בכל שימושי מאכל או משקה להם הם מיועדים, בלי לפגוע בתקינותם ובתנאי השימוש המותרים להם.
 • השותף הנכרי לא ישתמש בכלים באופן שזה פוגע בכשרות הכלים.
 • השותף הנכרי לא ישתמש בזמן שאני או מי מטעמי משתמש בכלים.
 • השותף הנכרי מתחייב שלא יוציא את הכלים מרשותי ללא תיאום.
 • באם עבר השותף על אחד מהתנאים הנז’, המכירה לא תתבטל, אולם הוא ישא בעלות הנזק שנגרם לכלים. כמו כן אם עבר והוציא את הכלים שלא ברשותי הוא יישא בעלות כלי חדש.
 • מוסכם מראש, כי השותף הנכרי מוחל על זכותו לתבוע אותי על כל נזק שנגרם לכלים, על ידי או על ידי אחרים, במישרין או בעקיפין, במזיד או בשגגה.
 • מוסכם מראש כי באם אחליט לעשות קנין ולקנות מחדש את הכלי שיעבור לבעלותי המוחלטת, אין השותף הנכרי ימנע זאת, ומוחל מראש על זכותו לתבוע אותי בגין כך.
 • מוסכם מראש כי אין הכלים משמשים כמכירה אחת, אלא כל כלי בנפרד, ולכן גם תבוטל המכירה מכל סיבה [כולל אם יתברר שהכלי הוטבל במקווה כדת] לכלי מסויים, לא תתבטל מכירת שאר הכלים שבשטר זה.

ועל זה באנו על החתום היום יום י”ג לחודש ניסן התש”פ כאן והכל שריר ובריר וקיים

 

 

התקיימה מכירת הכלים והחמץ ע”י מו”ר ראש המכון

בברכת פסח כשר ושמח

 

 

נספח:

יש למלא שם מלא, כתובת מלאה (רחוב, מס בית, עיר), כתובת מייל ומספר טלפון.
וכן את הכלים שברצונך להקנות כולל העלות המשוערת שלהם.
לאחר מכן לחץ על “לביצוע המכירה”. ודא כי מופיעה הודעה “ההודעה נשלחה בהצלחה”