לוגו בית המעשר
|

יצא לאור הספר ‘קצירת השדה’ במהדורה מפוארת

כ"ב חשון התש"פ | 20/11/2019

בשורה טובה לכל שוחרי תורה והלכה, ובפרט לעוסקים במצוות התלויות בארץ בעיון ובפסיקה, להלכה ולמעשה, עם צאתו לאור עולם של הספר ‘קצירת השדה השלם’ המורחב והמפואר, פרי עמלו של מורינו הרב המחבר שליט”א בבירור הלכותיה של מצוות תרומות ומעשרות יחד עם ציון מקורות והערות והרחבות מן היסוד עד ההלכה למעשה.
ספר זה הינו כרך ראשון כאשר בקרוב בעז”ה יצטרף הכרך השני סך הכל כאלף עמודים העוסקים בהלכות ‘תרומות ומעשרות’. בכרך זה יש שלשה עשר סימנים המפרטים את הלכות תרומות ומעשרות באופן בהיר ומפורט, אשר ההלכות מופיעים באותיות גדולות ומאירות ומתחתיהם בהרחבה מקורות ההלכה והערות וציונים באופן יסודי ומעמיק המקיפים את ההלכות עד לרמת הפסיקה הלכה למעשה בכל ענין וענין.
ספר זה במהדורתו הנוכחית הוא בבחינת “יש קנקן חדש מלא ישן”, לאחר שזו המהדורה השלישית, כאשר הראשונה יצאה בשנת תשנ”ז [עם קיצור הלכות חלה], השנייה בשנת תשנ”ט והשלישית היא המהדורה שלפנינו היוצאת עשרים שנה לאחר המהדורה הקודמת, כאשר ככל ספרי מורינו הרב שליט”א, ספריו מלאים מלבד בהלכה ובמקורותיה מן היסוד, הם גם מלאים בפרקטיקה הלכה למעשה מן השטח החקלאי, ומהשאלות המרובות הנמצאים ומגיעים אל שולחנו מידי יום, וכולם כאחד נתכנסו לתוך אכסניה אחת, שהיא הספר שלפנינו.
כבר במהדורה הראשונה עיטרוהו בהסכמותיהם הנלהבות של מרנן ורבנן, ובראשם מרן פאר הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק”ל, ומורינו ורבינו ראש לכל רבני המערב רבי שלום משאש זצוק”ל, ולהבחל”ח מורה דרכו של המכון מו”ר הראש”ל רבי שלמה משה עמאר שליט”א, וברכת אב שליט”א. ומיני אז שנת תשנ”ז כאשר היה אז המכון בתחילת דרכו, ועד עתה עמל מורנו הרב ראש המכון שליט”א על כל עניני הלכות המצוות התלויות בארץ הדק היטב היטב הדק להעמיד את ההלכה על תילה, דבר דבור על אופנו וזיכהו ה’ יתברך לראות את ספריו יוצאים לאור, בכל ענין וענין מההלכות הנ”ל. וסוגיות אלו דורשות את העיון והחיפוש, כאשר בעוונותינו ובגלותינו נשתכחה תורת ארץ ישראל מאיתנו וכלשון רבינו הטור בפתיחת הלכות תרומות ומעשרות (סימן שלא): “מפני שאין נוהגין תרומות ומעשרות בארצות אלו אין רצוני להאריך בהם”.
כדרכו בשאר הספרים גם לספר זה נילווה אינדקס שהוא מפתח ענינים מורחב על הנושאים העיקריים של הספר. כאשר בעז”ה בסוף כרך שני יתווסף אינדקס שיכלול את שני הכרכים כאחד. ועוד בעז”ה בסוף כרך שני, יופיעו כל הלכות תרומות ומעשרות בקיצור ההלכות, כפי שעולה מכל הספר מן ההלכות ומן ההערות.
כמו כל סדרת ספרי ‘השדה’ – הלכות פסוקות, גם ספר זה במהדורתו החדשה, נכתב בשותפות ובדיבוק חברים, עם החברותא של מורינו ראש המכון שליט”א, הרב הגאון רבי משה יהודה לנדאו שליט”א, אשר יחד הם עמלים על תורת ארץ ישראל מן היסוד עד הפרטים הלכה למעשה.
נצטט מעט מן דברי ההסכמות של מרנן ורבנן על הספר: מרן פאר הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק”ל, כתב על מורינו ראש המכון: “אשר ידיו רב לו בחריפות ובבקיאות, לדון דין אמת לאמיתו… והכל על פי דעת מרן הקדוש, רבינו הגדול, נזר תפארתינו, ומאור עינינו רבינו יוסף קארו זצ”ל”. מורינו ורבינו ראש לכל רבני המערב רבי שלום משאש זצוק”ל, כתב בכתב יד קדשו: “והרב המחבר שליט”א, עמד על עמדו לפענח נעלמים, לברר כל דבר ולסדר אותם בסדר נכון… עם טעמו ומקורו של כל דין ודין, בתובפת נופך משלו, ידיו רב לו, בפלפול וחריפות, עד דאסיק שמעתתא, אליבא דהלכתא”. ולהבחל”ח מורה דרכו של המכון מו”ר הראש”ל רבי שלמה משה עמאר שליט”א, כתב: “וברי לי בעה”ו שספר זה, יהיה לתועלת הרבים, המבקשים דבר ה’, בהלכות התלויות בארץ, שהם נחוצים ביותר דבר יום ביומו, בין לעובדי האדמה, ובין לכל עם ה’, כי הרב המחבר נר”ו טרח ועמל, לאסוף את ההלכות של תרו”מ והלכות חלה ושאר דינים, מפי סופרים וספרים, וגם הוסיף נופך משלו לברר וללבן כמה דברים העומדים על הפרק, והוציא מידו דבר נאה ומתקבל, בשפה ברורה ונעימה קדושה, תורה מורשה, זכה וברה, ערוכה וסדורה”.
מורנו הרב שליט”א הביא בדברי הקדמתו אשר ‘בשער הספר’ את דברי האור החיים הקדוש על הפסוק (דברים יג א): “אחרי ה’ אלהיכם תלכו ואתו תיראו” שביאר בדרך דרש פסוק זה ומדברי קודשו למדנו ארבעה דברים, האחד שמצוות התלויות בארץ, הן מדותיו של הקב”ה של חן וחסד ורחמים, ומהם יש ללמוד, ובהם יש להידבק. השני הוא, שלומדים ממעשר שני, ללכת אחרי הקב”ה אל מקומו אשר יבחר. השלישי, ללמוד מנתינת מעשר ראשון ללוי, שנלך אחר מעשיו של השי”ת, ולא להיפך שה’ ילד אחר המעשים של האדם. והלימוד הרביעי הוא, שסדר זרעים הם מקור מזונותיו של האדם, ועל האדם לידע לכוין בכל עניני האכילה לכוון שהם בשביל בריאות הגוף עבור עבודת הבורא.
הנה לנו שסדר זרעים, הם החיזוק, באמונה, בתיקון המדות, ובהליכה בדרכי ה’, ובמבט הנכון על הגשמיות,
והוסיף דברים בענין מהות הספר: “אודה ה’ בכל לבב, בסוד ישרים ועדה. על אשר זכיתי לקבל סיוע לזכות ולהוציא ספר נוסף בסדרת “השדה” העוסק בהלכות תרומות ומעשרות, הנה ספר זה במקורו, יצא לאור עולם במהדורה ראשונה בשנת תשנ”ח, ועוד שתי מהדורות אחריו, כשהאחרונה בשנת תשס”א. אלא שכולם היו על דרך הפסיקה הלכה למעשה עם מיעוט מקורות והערות, וגם לא בהיקף מושלם. אולם עתה באתי להשוות המידות ככל ספרי סדרת “השדה” והוספנו מאות רבות של עמודים כפשוטו, עם היקף גדול בהלכות ואלפי מקורות, הארות והערות חדשות. ומחמת רוחב היריעה יוצא הספר בשני חלקים, כשהחלק שלפנינו הוא הראשון ובעז”ה אחריו יבוא במהרה החלק השני. כמובן שבמשך מעל שני עשורים, גם התרבו מאד האופנים הלכה למעשה שגם בהם נתקלנו וגם אותם הבאנו כאן שיהיו לעיני כל, מורי ההוראה, מוצי”ם משגיחים וכל הזקוקים להלכות חשובות אלו. וכמו כן הבאנו גם ההוראות אשר שמענו גם ראינו אצל גדולי דורינו ובראשם מרן הראש”ל הגאון רבינו עובדיה יוסף זצוק”ל, ועוד מחכמי דורינו זצ”ל, ויבדל”א חכמי דורינו שליט”א, והשתדלנו לציין ולהביא את דעתם הגדולה בכל מקום שאליו משתייכת ההוראה שקיבלנו. וכמובן גם דרך הקיצור והסיכום לא נפקד מקומו, ובפרט בספר זה שנמשך לשני חלקים, ובעז”ה בסוף החלק השני יובאו כל הלכות תרומות ומעשרות, מחולק לפרקים ונושאים אולם ברצף אחד להקל על הקורא” עד כאן דבריו.
הספר נפתח בדברי מבוא – סובבים על ‘מקורות הדין וטעמי המצוה’. נושאי הספר – כרך א – מתחלקים לשלש עשר הפרקים כל אחד בענינו: פרק א על ‘יסודות וגדרי חובת הפרשת תרומות ומעשרות’. פרק ב על ‘המקומות החייבים והפטורים’. פרק ג עוסק בענין ‘המינים החייבים והפטורים’. פרק ד – ‘הגידול החייב והפטור’. פרק ה – ב’דיני הפקר ולקוח’. פרק ו – ב’דיני יבול נכרי, מירוח נכרי, ומירוח ישראל ביבול נכרי’. פרק ז – ‘הזמן החייב והפטור’. פרק ח על ‘עונת המעשרות’. פרק ט – ‘גמר מלאכה’. פרק י – ‘קביעות למעשרות’. פרק יא – ‘ראש השנה למעשר וחלוקת השנים למעשר’. פרק יב – ב’הפרשה ממינים שונים, ומדרגות חיוב שונות’. ופרק יג עוסק ב’הפרשה מן המוקף’. בעזרת ה’ יתברך כרך ב ימשיך ויעסוק בשאר נושאי הלכות תרומות ומעשרות אשר לא נכנסו בכרך זה.
נשא ברכותינו למורנו הרב המחבר שליט”א, העומד בראש המכון המפואר ומוסר נפשו להעמדת ההלכה בנושא המצוות החשובות הנ”ל. וכן בנושאי כשרות המזון, ובכל הקשור לדיני החרקים במזון, ופועל ללא לאות למען דברים אלה למען הציבור המבקשים ללכת בדרכי הפסיקה של רבותינו הספרדים. יתן ה’ ויוסיף חיל יחד עם כל העוסקים במלאכה, יזכה להגדיל תורה ולהאדירה, לזכות את הרבים, מתוך בריאות גופא ונהורא מעליא וכל מילי דמיטב אמן.