לוגו בית המעשר
|

הענקת תעודות הוראה על ידי ראש המכון שליט”א

כ"ט תמוז התשע"ט | 01/08/2019

במעמד רב רושם ובהשתתפות גדולי תורה והוראה, הוסמכו מורי הוראה מסיימי לימוד ההלכה ב’איסור והיתר’, טהרה ושחיטה במסגרת המכון למצוות התלויות בארץ ובית ההוראה ‘משכן התורה’ אלעד.

ביום רביעי כ”ח בתמוז התכנסו גדולי הרבנים ופוסקים חשובים למעמד מיוחד להענקת תעודות הוראה והסמכה לחמשה עשר אברכים מסולאים בפז על ידי הגאון רבי שניאור זלמן רווח שליט”א ראש ‘המכון למצוות התלויות בארץ’ וראש בית ההוראה דקהילת ‘משכן התורה’ באלעד. יחד עם האברכים הנסמכים בסמיכת חכמים ובני משפחותיהם.

הכינוס התקיים במוסדות ‘משכן התורה’ – אלעד, בהשתתפות נשיא המוסדות הרה”ג רבי ישראל רווח שליט”א אשר זכה לשמש את מרן פאר הדור זצ”ל בעת שכיהן כרבה של תל אביב יפו, וכן לקחו בו חלק רבני העיר הגאון רבי מרדכי מלכה שליט”א והגאון רבי שלמה זלמן גרוסמן שליט”א, ראש בד”צ יורה דעה הגאון רבי שלמה מחפוד שליט”א, הגאון רבי משה מרדכי קארפ שליט”א וכן פוסקי הלכה רבני הקהילות ומורי הוראה החשובים.

כמו כן כיבדו את המעמד בנוכחותם ראש העיר הרב ישראל פרוש וממלא מקומו הרב יהודה בוטבול יו”ר סיעת ש”ס המקומית.

תעודות ההוראה היו בשלשה מסלולים: איסור והיתר, טהרה ושחיטה. נחתמו על ידי הרבנים שליט”א אשר עברו על המבחנים ונוכחו לראות את שליטתם וידיעתם בהלכה. על התעודות חתם אף מו”ר הראש”ל רבי שלמה משה עמאר שליט”א רבה הראשי של ירושלים מורה דרכו של ‘המכון למצוות התלויות בארץ’, שנבצר ממנו ברגע האחרון להשתתף במעמד, אך חיזק את ידי ראש המכון להמשיך הלאה ולהפיץ את מעיינותיו חוצה.

נשיא המוסדות הרה”צ רבי ישראל רווח שליט”א פתח ובירך בחום את בנו הגרש”ז שליט”א על כל מפעליו הכבירים במסגרת בית ההוראה והמכון שכה יוסף ה’ ויצליח דרכו, כמו כן בירך את הרבנים הנסמכים וציין כי לא העיקר הוא קבלת התעודה, הדבר החשוב ביותר הוא עניין החזרה והשינון על כל הנלמד, רק כך התורה מתקיימת על ידו. בתוך דבריו סיפר הרב שליט”א על הדיין המצויין רבי עמרם אזולאי זצ”ל מבני ברק, אשר על שמו נקראת ישיבת “עטרת עמרם”. רבי עמרם אזולאי זצ”ל היה שקדן וחריף ועם כל הידע המקיף שלו בכל חלקי השו”ע היה לו סדר קביעות באבן העזר כאשר היה מסיים מיד היה חוזר שוב ושוב, בהזדמנות שאלתי אותו: רבינו, עד מתי? והשיב לי: עד אין סוף! במיוחד בהלכות החשובות ביורה דעה.

לאחריו התכבד לשאת דברים ראש המכון וראש הקהילה הגאון רבי שניאור זלמן רווח שליט”א. הרב פתח בדבריו והזכיר את מרן פאר הדור זצוק”ל אשר מכון זה קם בהוראתו לפני כשלושה עשורים, בתקופה ההיא החקלאים אשר רבים מהם הינם בני עדות המזרח ההולכים לאורו של מרן, אך היו כפופים תחת ארגוני כשרות הנוהגים כדעת בני אשכנז, ופעם אחת כאשר נגשו להתייעץ עמו בשנת השמיטה לגבי מלאכת אדמה האם מותרת או אסורה, נגש הרב רווח שליט”א אל מרן זצוק”ל אשר התיר את המלאכה ההיא בשופי, וזאת בניגוד לדעת אותו ארגון כשרות אשר אותם חקלאים היו כפופים אליו, כשראה זאת מרן צוה על הגרש”ז רווח שליט”א להקים מכון אשר ילך בדעת רבותינו הספרדים, ויעמיד כלים לרשות החקלאים להורות להם הלכה למעשה על פי שיטת רבותינו מדורי דורות, וכך הקימו את המכון למצוות התלויות בארץ, דבר נוסף אשר פעל בו מרן ביתר שאת הוא לימוד ההלכה, ‘לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא’ והעמדת תלמידי חכמים ומורי הוראה בכדי להפיץ את דעת ההלכה לרבים.

כדרכו בקודש הרחיב ופלפל הרב בנושא “סמיכת חכמים” אשר המסמיך מעביר בפועל את כח ההוראה אל הנסמך וכן מאציל עליו סיעתא דשמיא, כמו כן הדגיש בדבריו כי מעיד הוא שכל אחד ואחד מהרבנים הנסמכים למד ויגע ונבחן וקיבל מרבותיו בבית המדרש את שקיבלו מרבותיהם זצ”ל וכיום מעבירים הלאה לדור הבא בעזרת השי”ת, הרב סיים בברכה לרבנים הנסמכים שיזכו להורות הלכה ולהפיץ את דבר ה’ היא הלכה.

המרא דאתרא הגר”מ מלכה שליט”א נשא דברים נרגשים בירך בחום את הרבנים המוסמכים ושיבח בדבריו את ראש המכון ואת פעולותיו המיוחדות במכון ובקהילה הקדושה בעיר אלעד, ואף ציין כי במשך שנים הפציר בגרש”ז רווח כי יעביר את פעילות המכון ממושב ‘בית עוזיאל’ לאלעד ואכן ב”ה ראש המכון העביר את כל פעילותו לאלעד וכך העיר מתברכת מכל הפעילות הנפלאה. המרא דאתרא סיפר עוד, כי לפני כשלושים שנה מרן בעל שבט הלוי זצוק”ל ביקש ממנו ולחץ עליו ללמוד ולשמש בהלכות טהרה, ואף שבתחילה לא חשב שיבוא הדבר לידי מעשה, אך  לאחר שנים מספר כשהתמנה לרבנות בעיר אלעד הבין כמה היה חשוב הלימוד אז. על כן הזהיר כי אין לרוץ להורות הלכה אלא על כל אחד להמתין עד שיבקשו תורה מפיהו ויראה בזה סימן משמים שהדבר רצוי בעיני השי”ת. כמו כן ציין בדבריו כי עבר על כל המבחנים של האברכים וראה כי באמת הם ראויים לכתר הוראה ובירך בחום את ראש המכון שכה יוסיף ה’ וכה יצליח את פעולותיו הרבים.

המרא דאתרא הגאון רבי שלמה זלמן גרוסמן שליט”א הביע את התפעלותו הרבה מהיוזמות המבורכות של הרב רווח שליט”א בכל ענין וענין, הוא הוסיף כי זו שמחה רבה עבורו לראות את האברכים היקרים שאת חלקם הוא מכיר ופוגש שזכו בזכות מיוחדת של ללמוד וללמד. עוד ציין כי עבר על כל המבחנים של הרבנים וניכר עמל התורה הרב בתשובותם, וכי כאן הוא מעיד שתעודה זו מוכיחה על פנימיותם של הרבנים, ומעתה עירנו אלעד מתפארת בעמלי התורה ומורי הוראה אלו.

הגאון רבי שלמה מחפוד שליט”א האריך בדבריו לשבח את ראש המכון שליט”א וכדבריו: “הרב רווח הולך בדרכם של רבותינו הספרדים, אשר היו אנשי ‘ספרא וסייפא’ גם חובר חיבורים מחוכם וגם איש מעשה בענייני הלכה”, כמו כן גם הזכיר את השנים הרבות אשר הינו מצוי בקשר עם הרב שליט”א ונהנה ממנו עצה ותושיה בנושאי הכשרות בארץ ובעולם ובענייני הלכה שונים. הרב שליט”א הרחיב כי בשנים עברו, הבעלי בתים הספרדים היו יראי השם ומקפידים במצוות קלה כבחמורה, ואף הרחוקים מהם היו מקפידים על תפילה עם הציבור בבית הכנסת. אך, בדבר אחד היה חסרון גדול והוא בלימוד וידיעת ההלכה, זאת מכיון שלא היה מי שידריך וילמד אותם. עד שהגיע מרן פאר הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק”ל וכיתת רגליו מעיר לעיר עד שזכינו כיום שהמצב התהפך מן הקצה אל הקצה, אותם התלמידים אשר מסר מרן את נפשו להכניסם לתלמודי תורה, והדריך אותם בלימוד ‘לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא’ וכיום הם מורי הוראה רבנים ודיינים חשובים הממשיכים את דרכו התורנית וההלכתית.

הגאון רבי משה מרדכי קארפ שליט”א שיתף באזני הציבור את שמחתו הרבה, וכי הוא סמוך ובטוח על הגאון הרב רווח שליט”א שאיננו מוציא תחת ידיו דבר שאיננו מושלם וראוי, וכן את מידת התפעלותו מהמבחנים אשר רואים את רמת הידע והבקיאות של הרבנים שליט”א. הרב הוסיף וציין כי הרב רווח שליט”א עומד בעוז ובגאון על נושאים רבים בעניני כשרות, בהקפדה יתירה בכל דקדוקי ההלכה, אך המצב כיום לצערינו כי הרבה גופי כשרות במיוחד בחו”ל, אינם מקפידים על החומרות אותם נוהגים בני ספרד, והביא לכך כמה דוגמאות כגון, חלב עכו”ם ובישול ואפיית עכו”ם ויש לעורר על כך את הציבור שלא יכשלו בדברים אלו.

הכינוס ננעל בהרגשה מרוממת כשהרבנים הגאונים שליט”א מציינים את מסירותו הרבה של הגרש”ז רווח שליט”א ראש המכון – בהעמדת תלמידי חכמים הגונים ובמסירות אין קץ להכות על קדקדם עד להשלמת חק לימודם, וכן את הצורך במעמד מפואר זה לכבוד הרבנים שליט”א ולכבודה של תורה.