לוגו בית המעשר
|

מדיניות פרטיות

תקנון

 1. כללי
  • תקנון זה חל על השימוש באתר האינטרנט  https://www.hamachon.co.il/  (להלן: “האתר“).
  • האתר מציע וכן עשוי לכלול מידע נוסף מסוגים שונים (להלן במקובץ: “התכנים“).
  • האתר שייך למכון למצוות התלויות בארץ ח.פ 58-025-484-5 מרחוב רבינו תם 20 אלעד (להלן: “הספק“).
  • תקנון זה, ובכלל זה מדיניות הפרטיות המהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: “התקנון“), מסדיר את היחסים בין הספק לבין כל משתמש, מכל סוג שהוא, בין בתשלום ובין בחינם, העושה שימוש באתר (להלן “המשתמש“).
  • הספק שומר על זכותו לעדכן תקנון זה על פי שיקול דעתו הבלעדי והמשתמשים נדרשים להתעדכן מפעם לפעם בתנאי התקנון.
  • להוראות תקנון זה יצטרפו הוראות ההסכם או הזמנת מוצרים או שירותים, בין המשתמש לחברה בעת רכישת מוצרים או שימוש בשירותים, ככל שהסכם או הזמנה כזו יהיו.
  • הוראות תקנון זה ייגברו במקרה של סתירה בינו לבין כל פרסום אחר של הספק או של גוף אחר.
  • הכתוב מנוסח בלשון זכר אך נכון גם ללשון נקבה. הכתוב בלשון יחיד נכון גם ללשון רבים.
  • הכותרות לאורך התקנון מובאות לשם נוחות בלבד והן אינן משמשות הסבר או מהוות פרשנות לסעיפים המרכיבים את תקנון זה.
  • למען הסר ספק השימוש באתר כפוף לתקנון זה. מובהר כי רכישה מהווה קבלה של כל תנאי התקנון על הרכישה והיחסים שבין הצדדים. לפיכך, לא תהא למשתמש כל עילה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד האתר, בעלי האתר ו/או הספק ו/או מי מטעמו אלא טענות הקשורות במישירין בהפרת התחייבות בעל האתר על פי תקנון זה.
 2. תנאים לשימוש באתר
  • האתר ניתן לשימוש בכפוף לתנאים הבאים:
   • יצירת חשבון משתמש באמצעות הזנת פרטים אישיים ואמצעי תשלום.
   • המשתמש מתחייב שכל הפרטים שיימסור יהיו נכונים ומדויקים.
   • המשתמש אינו חייב על פי חוק למסור מידע ואינו חייב לאשר שמירת הנתונים הרלוונטיים אליו, אם אלו יתבקשו ממנו, בין אם נמסרו על ידו ובין אם נצברו תוך כדי שימוש באתר. עם זאת, אישור המשתמש לשמירת ועיבוד הנתונים הרלוונטיים אליו כאמור הוא תנאי לשימוש באתר ובכל מקרה הימנעות משמירה ועיבוד עלולה לגרום לפגיעה באיכות השימוש באתר.
   • הספק רשאי לקבוע הליך הזדהות כתנאי לשימוש, לפי פרטים שיקבע.
 1. השימוש באתר
  • השימוש באתר מוגבל לתחומי מדינת ישראל בלבד.
  • השימוש באתר יהיה פרטי בלבד וחל איסור חמור לעשות שימוש מסחרי מכל סוג.
  • חל איסור חמור להעביר לצד שלישי כלשהו כל פרט המאפשר שימוש באתר, ובייחוד שם משתמש וסיסמא.
  • כל שימוש באתר יהיה בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להוראות כל דין, ובפרט אלו האוסרות פגיעה בצד שלישי כלשהו או בזכויותיו.
  • שימוש באתר עשוי להיות כרוך בשימוש בתוכנות או רכיבים שבבעלות צדדים שלישיים , והמשתמש מתחייב לפעול לפי תנאי השימוש של צדדים שלישיים אלו.
  • הספק אינו מתחייב לספק למשתמשים תמיכה טכנית לעניין השימוש באתר.
  • המשתמשים מתחייבים לשפות את הספק, מנהליו, עובדיו, וכן כל גורם מטעמו, בגין כל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרמו למי מהם עקב טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי כלשהו, עקב ו/או בקשר לשימוש באתר בניגוד לתקנון זה או בניגוד לדין.
  • השימוש של כל משתמש באתר כפוף לשיקול דעתו המוחלט של הספק והוא רשאי להפסיק שימוש זה או לסרב לבקשת המשתמש להתחיל או להמשיך לעשות שימוש באתר, מכל סיבה שהיא, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה על פי התקנון ו/או על פי כל דין.
  • מבלי לגרוע מיתר האיסורים בתקנון זה חל איסור מוחלט על:
   • כריית מידע מהאתר, העתקת קוד, הוספת קוד או כל שימוש אחר החורג מהיקף השימוש הסביר והרגיל באתר.
   • לעסוק בפעילות לא חוקית באמצעות האתר או באופן שקשור אליו במישרין או בעקיפין.
   • לבצע כל פעולה שעלולה לפגוע באתר או בנתוני האתר.
 1. המוצרים באתר, רכישה ומשלוחים
  • הספק רשאי לעשות שינוי במוצרים, מכל סוג, ובכלל זה להסירם באופן חלקי או מלא, בכל רגע נתון וללא התראה, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. המשתמש מוותר על כל טענה או דרישה בעניין זה.
  • האתר מציג את המוצרים הנמכרים בחנות מעת לעת. אולם, האתר אינו מתיימר לשקף את המלאי הפיזי בחנות ו/או אצל ספקיה. חלק מהמוצרים עשוים שלא להיות במלאי או אספקתם עשויה לקחת זמן נוסף. לפיכך, בסמוך לביצוע הרכישה באתר, תעשה בדיקה נוספת האם המוצר נמצא במלאי הזמין ו/או האם ניתן לספקו בזמן ו/או האם ניתן כלל לספק את המוצר. רק לאחר מכן יעשה חיוב המשתמש. בנוסף, הספק שומר על הזכות שלא לחייב המשתמש לאחר סיום ההזמנה, כאמור לעיל, אלא ליצור קשר עם הלקוח לבירור פרטי ההזמנה והרכישה בטרם תתבצע הרכישה בפועל. ככול שהמוצר אינו במלאי הספק ו/או הספקתו מתעכבת ו/או לא ניתן לספקו כלל, יצור קשר עם המשתמש ויאפשר לו שלא להמשיך בעסקה או לרכוש מוצר אחר או להמתין לחזרת המוצר למלאי או לבטל את העסקה. חיוב המשתמש יעשה על פי סיכום השיחה עמו.
  • אספקה של מוצרים שנמצאים במלאי תעשה בתוך 7 ימי עסקים, בהתאם לאופן המשלוח. זמן האספקה של מוצרים שאינם במלאי או מוצרים בהזמנה מיוחדת או ספציפית, יקבע באופן מיוחד למול הלקוח.
  • לספק זכות מלאה לבטל כל עסקה עקב טעות סופר או שגיאה בפרטי המוצר, לרבות בפרטי המוצר ו/או טעות ו/או חוסר התאמה מכל זכות וללקוח לא תהא כל טענה ו/או עילה הנובעת מכך.
  • האתר מספק שירות משלוחים כמפורט באתר לעניין זה.
  • כל המחירים באתר כוללים מע”מ.
  • המידע והתמונות המוצגות באשר לגבי המוצרים השונים, והמפרט שלהם נמסרים ע”י היבואן ו/או היצרן. הספק אינו אחראי לנתונים אלו או לדיוקם או לטעויות סופר. בנוסף, התמונות באתר נועדו להמחשה בלבד ויתכנו הבדלים בין התמונות לבין המוצר הנמכר בפועל. פרטים מדויקים לגבי המוצרים ניתן למצוא באתר הבית של היצרן. ככול שיש ספק ניתן לפנות לצוות החנות בטלפון האמור לעיל.
 2. שליחת פרסומות ומידע שיווקי
  • בעצם השימוש באתר המשתמש מאשר לחברה לשלוח לו דברי פרסומות כאמור בסע’ 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982 (אשר מכונה “חוק הספאם”), בכל אמצעי תקשורת שהוא.
  • ככל שהמשתמש מעוניין להודיע על סירובו לקבלת דברי פרסומת, ניתן לשלוח הודעה לעניין זה באמצעות כתובת הדוא”ל: [email protected]  או בכתב באמצעות דרכי ההתקשרות המפורטות בתקנון זה.
 3. ביטול עסקאות – אופן שליחת הודעת ביטול
  • הודעת ביטול תימסר באמצעות אחת מהדרכים הבאות:
   • בעל פה – בטלפון 03-9030580  או בחנות הספק, ברח’ רבי עקיבא 4 אלעד.
   • בדואר רשום לכתובת תא-דואר: 176 מיקוד 4081003 אלעד;
   • במייל, לכתובת [email protected]
   • יש לכלול בהודעת הביטול את שם הלקוח, מספר הזהות, טלפון נייד, דוא”ל, ומספר חשבונית.
 1. ביטול עסקאות – תנאים לביטול
  • המשתמש רשאי לבטל עסקה במקרים הבאים על ידי מסירת הודעה כמפורט לעיל:
   • בתוך 14 ימים קבלת המוצר הנרכש ובצירוף חשבונית מס מקורית (לא צילום או הדפסה). יש להביא את המוצר או לשלוח את המוצר לכתובת החנות לא יאוחר מ 14 יום מתאריך קבלת המוצר.
   • תנאי לביטול הרכישה הנה כי המוצר ארוז באריזתו המקורית, אריזתו לא נפתחה על ידי הצרכן ו/או מי מטעמו המוצר לא נפגם, הנו במצב חדש ולא נעשה בו כל שימוש. לא ניתן להחזיר מוצר אשר נעשו בו שימוש ו/או נפתח ו/או נפגם.
   • מובהר כי הוראות אלו חלות גם על מוצרים מכל סוג.
   • לגבי משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש – בתוך ארבעה חודשים ממועד העסקה או מיום קבלת מסמך ההתקשרות, לפי המאוחר, ובתנאי שיצירת החשבון בתשלום כללה שיחה בין המשתמש לבין החברה, ובכלל זה באמצעות תקשורת אלקטרונית. כל יתר ההוראות המפורטות בסעיפים 7.1 – 7.2 באשר לתנאי החזרת מוצר יחולו ללא שינוי.
   • על המשתמש להשיב את המוצר או המוצרים לגביהם בוטלה העסקה וכן כל מוצר אחר אם התקבל בעקבות העסקה (למשל, מוצרים שניתנו בחינם) כשהם ארוז/ים באריזתו/ם המקורית ובתנאי שהאריזה לא נפתחה על ידי הצרכן ו/או מי מטעמו והמוצר לא נפגם ולא נעשה בו כל שימוש.
  • המוצר/ים יושבו לכתובת הספק המפורטת לעיל. על ביטול עסקה בהתאם לסעיף זה יחולו דמי ביטול בגובה של 5% ממחיר המוצר או המוצרים לגביהם בוטלה העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. ברכישות בהן נכלל מחיר המשלוח במחיר המוצר תושב עלות המשלוח לספק.
 2. הגבלת אחריות

בנוסף לכל הוראה אחרת בתקנון זה, המשתמש מצהיר ומאשר כי הוא מסכים לכל התנאים המפורטים להלן:

 • ידוע למשתמש כי ייתכנו תקלות שימנעו את השימוש באתר, באופן מלא או חלקי.
 • בנוסף, הספק לא אחראי לכל נזק מכל סוג, ישיר או עקיף שייגרם למשתמש בשל תפקוד לקוי, מכל סוג שהוא, של האתר מכל סיבה שהיא.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‏8.2 בכל מקרה הספק אינו אחראי לתפקוד לקוי של האתר בשל גורמים שלא תלויים בו (כמו נפילת שרתים, תקלות ברשת האינטרנט או בכל התקן או מכשיר בו נעשה שימוש).
 • האתר והתכנים המוצעים בה, וכן קישורים למקורות של צדדים שלישיים, ניתנים כמו שהם (as is), וכל התקצירים או התמונות באתר נועדו להמחשה בלבד. בהתאם, הספק אינו מתחייב לגבי מהימנות, ערכיות, שלמות, דיוק, איכות או כל מאפיין אחר של התכנים, ולא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש עקב השימוש באתר או הסתמכות עליו.
 • למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‏8.2 לעיל, וסעיף ‏8.7 להלן, הספק אינו אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף ו/או תוצאתי הנגרם עקב גורמים שאינם בשליטתה (כוח עליון) כגון מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר, שריפה, שביתה כללית, מתקפת סייבר, פעולות האקרים (פצחנים) וכיו”ב.
 • הספק רשאי לעדכן את האתר והתכנים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של הספק וללא התראה מראש, והמשתמש מסכים כי הספק אינו מחויב בדרך כלשהי להתאים את האתר לצרכיו ו/או דרישותיו של המשתמש או כל אדם אחר.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי השימוש באתר הוא על אחריות המשתמש, הספק אינו נושא בכל אחריות ו/או חבות חוזית ו/או נזיקית ו/או אחרת בגין כל שימוש או טעות או באג או פריצה. הספק ו/או מי מטעמו לא ישאו בכל אחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף בעניין השימוש באתר ו/או עקב מניעת שימוש באתר.
 • נדחתה הגבלת האחריות האמורה על ידי בית משפט מוסמך, הצדדים מסכימים כי אחריות הספק לא תעלה על 25% מעלות ההזמנה הספציפית ובכל מקרה לא יותר מ- 500 ₪.
 1. זכויות קניין רוחני
  • השימוש באתר לא יקנה למשתמש זכויות כלשהן, ובכלל זה זכויות באתר עצמו, בתכנים שבו או במוניטין הגלום בו.
  • הספק הוא הבעלים היחיד והבלעדי של האתר ושל כל חומר הנלווה אליו (למעט תכנים ורכיבים שבבעלות צד שלישי), בין אם מקורו בספק ובין אם במשתמשים, ובכלל זה התכנים או הצעות לשיפור (להלן במקובץ: “נתוני האתר“). הספק הוא הבעלים היחיד והבלעדי של כל הזכויות באתר ובנתוני האתר ובכל זכות אחרת הנובעת מהשימוש בו, בין אם רשומות ובין אם לאו, בין אם מוכרות היום ובין אם יוכרו בעתיד, בכל מקום שהוא בעולם, ובכלל זה סימני מסחר, מוניטין וזכויות יוצרים, וכן זכויות קניין רוחני וכל זכויות בידע או במידע. לחלופין הספק מחזיק ברישיון לגבי כל הזכויות האמורות.
  • המשתמש מצהיר שידוע לו שייתכן שחלק מנתוני האתר ורכיבי האתר הם בבעלות צד שלישי. המשתמש מסכים בזאת כי כל ההגבלות וההתחייבויות החלות עליו לפי תקנון זה יחולו גם לגבי נתוני האתר ורכיבים בו שבבעלות צדדים שלישיים, ומצהיר שידוע לו שהפרתן עלולה לגרום נזקים חמורים לצדדים שלישיים ולספק.
  • הספק יהיה חופשי לעשות כל שימוש שייראה לו ללא הגבלה כלשהי באתר או בנתוני האתר והמשתמשים מוותרים בזאת על כל זכות שהיא, אף אם נתונה להם על פי חוק, ובפרט לעניין הזכות המוסרית, אשר עלולה למנוע או להגביל את השימוש באתר ובנתוני האתר.
  • מבלי לגרוע מיתר האיסורים בתקנון זה, חל איסור על המשתמשים לעשות כל שימוש החורג מהשימוש המותר על פי תקנון זה ובכלל זה חל איסור לצלם, להעתיק, לערוך, להטביע, לשכפל, לפרסם, למכור או להעביר לצד שלישי באמצעי מדיה כלשהו, את האתר ו/או את נתוני האתר, באופן שלם או חלקי.
 2. דין וסמכות שיפוט

השימוש באתר וההתקשרות שבין הצדדים, לכל דבר ועניין, כפופים לדיני מדינת ישראל בלבד. לבית המשפט הרלוונטי בתל אביב מתקיימת סמכות שיפוט בלעדית.

 1. יצירת קשר

פנייה לחברה אפשרית בדרכי ההתקשרות הבאות (להלן: “דרכי ההתקשרות“):

מדיניות הפרטיות של האתר

 1. כללי
  • מדיניות פרטיות זו חלה על השימוש באתר האינטרנט https://www.hamachon.co.il
  • השימוש באתר כרוך במסירת מידע אישי לגבי המשתמש, הן בעת הרישום לשימוש באתר והן במהלך השימוש בו.
  • מדיניות פרטיות זו (להלן: “מדיניות הפרטיות“), מסדירה את היחסים בין הספק לבין כל משתמש, בכל האמור לנושאים הנדונים בה, ובפרט לגבי המידע שיימסר על לחברה לגבי המשתמש ולגבי מידע אשר יווצר תוך כדי הפעלת האתר (להלן: “המידע האישי“).
  • האתר שייך למכון למצוות התלויות בארץ ח.פ 58-025-484-5 מרחוב רבינו תם 20 אלעד  (להלן “הספק“), ומופעל על ידו.
  • מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון השימוש באתר (להלן: “התקנון“) והמושגים המוגדרים בתקנון ישמשו גם במדיניות פרטיות זו.
  • הכתוב מנוסח בלשון זכר אך נכון גם ללשון נקבה. הכתוב בלשון יחיד נכון גם ללשון רבים.
  • הכותרות לאורך התקנון ומדיניות הפרטיות מובאות לשם נוחות בלבד והן אינן משמשות הסבר או מהוות פרשנות לסעיפים המרכיבים את תקנון זה.
 2. למען הסר ספק, מובהר כי אין כל חובה חוקית על המשתמש למסור את המידע האישי במסגרת הרישום לשימוש באתר ו/או במסגרת השימוש באתר.
  • עם זאת, ללא מסירת המידע האישי ומתן אישורו לעיבודו, לא ניתן יהיה לעשות שימוש באתר.
  • כמו כן, הימנעות משמירה ועיבוד נתונים הרלוונטיים למשתמש עלולה לגרום לפגיעה באיכות השימוש באתר.
 3. המידע והשימוש בו:

סוגי המידע הרלוונטי למשתמש אשר יישמר כוללים:  

 • פרטי התקשרות ופרטים אישיים כגון שם, כתובת מגורים, כתובת למשלוח, תעודת זהות, כתובת דוא”ל ומספרי טלפון ובכלל זה ולרבות עבור ביצוע ההזמנה, העברה לחברת השליחויות ועבור שליחת דבר פרסומת לפי כאמור בסע’ 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982 (אשר מכונה “חוק הספאם”).
 • נתונים הנדרשים לחיוב כרטיס אשראי (מספר כרטיס תאריך תפוגה וספרות בגב הכרטיס, תעודת זהות)  על פי הנחיית חברת האשראי, כפי שיעודכנו מעת לעת. נתונים אלו יועברו לצורך החיוב.
 • השימוש במידע ייעשה גם במסגרת הליכים משפטיים, בין אם הספק צד להם ובין אם לאו, ובהתאם לכל דרישה חוקית.
 • תיקון ו/או טיוב ו/או עיבוד המידע על מנת להפיק תובנות סטטיסטיות ואחרות.
 • הספק מחויב לשמירה על פרטיות הלקוח באתר מאובטח לרכישות באינטרנט. המידע האמור בסעיפים 3.1 – 3.4 נדרש כמפורט לעיל ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה, תשלום באשראי ומסירתה. הספק לא יעביר את המידע לגורם חיצוני שלא לצורך שימוש באתר וביצוע ההזמנה.
 1.  קבצי Cookies: הספק יהיה  רשאי לעשות שימוש בקבצי “עוגיות” (Cookies) המותקנים במחשבו של המשתמש וכן כאלו שמקורם בצד שלישי (כמו רשתות חברתיות), והמיועדים לאימות פרטים, התאמת חוויית השימוש וכיו”ב. המשתמש יוכל לשנות את ההגדרות ביחס לקבצי ה- Cookies באמצעות הדפדפן בו הוא עושה שימוש. אשר נמצאים במחשב של המשתמש, לשם תפעולו השוטף של האתר, איסוף מידע אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפות המשתמש ועוד.
 2. שמירת המידע:
  • המידע האישי יישמר ברשות הספק לפרק זמן בלתי מוגבל. מטרת שמירת המידע היא כמפורט במדיניות פרטיות זו.  
  • המשתמש יוכל להסיר את חשבונו וכל פריט מידע מתוך המידע האישי של אותו משתמש, אם יבקש זאת בכתב מהספק, ובהתאם להוראות הדין.
 3. צדדים שלישיים:
  • למען הסר ספק מובהר כי מדיניות הפרטיות מתייחסת לאתר בלבד. מדיניות הפרטיות איננה חלה על אתרים של צדדים שלישיים שעשויים להיות אליהם קישורים מהאתר וכן לא חלה על הספקים החיצוניים.
  • באחריות המשתמש לברר את תנאי מדיניות הפרטיות של הספקים החיצוניים ושל אתרים של צד שלישי בהם נעשה שימוש על ידי המשתמש.
 4. פגיעה בזכויות לפרטיות:

במקרה של פריצת מידע כתוצאה מפעולה מכוונת מצד גורם עויין או כתוצאה מטעות של המשתמש או מכל סיבה אחרת שאיננה נתונה לשליטת החברה, הספק לא יהיה אחראי לשום נזק מכל סוג שהוא, שעלול להיגרם כתוצאה מפריצת מידע זו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל והאמור בתקנון, והגנת הספק הנתונה על פי כל דין, יובהר כי הוראות סעיפים 1.10 , 8.5 ו- 8.7 – 8.8 לתקנון באשר להגבלת אחריות הספק יחולו אף לעניין זה.

 1. שינויים במדיניות הפרטיות:

הספק שומר על זכותו לעדכן מדיניות פרטיות זו על פי שיקול דעתו הבלעדי והמשתמשים נדרשים להתעדכן מפעם לפעם בתנאי מדיניות הפרטיות.